Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes (Anualitat 2023)

El Ple de l’Ajuntament de Roquetes va prendre una decisió significativa en la seva sessió ordinària del 29 d’agost de 2023, que afecta directament a la distribució de subvencions a les organitzacions locals. Aquesta decisió ha estat objecte d’interès per part de la comunitat i les organitzacions ciutadanes interessades en obtenir aquests ajuts financers.

El principal acord pres per l’Ajuntament va ser l’aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes per a l’anualitat 2023. Aquest pla és essencial per a la gestió eficaç de les subvencions locals i té un impacte directe en diverses organitzacions i associacions del municipi. La decisió va ser presa en una sessió on es van debatre diversos temes rellevants per al desenvolupament del municipi.

D’acord amb el contingut de l’acord, es destaquen els següents punts:

  1. Modificació del Pla Estratègic de Subvencions: S’ha aprovat una modificació integral del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes per a l’anualitat 2023. Aquest canvi té un impacte directe en les organitzacions i associacions que busquen finançament per dur a terme els seus projectes i activitats.
  2. Requisits per a la concessió de subvencions: S’ha recordat que les subvencions només es podran concedir si es compleixen els requisits i condicions establerts pel Pla, incloent-hi la consignació pressupostària corresponent en el pressupost municipal, l’aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de concurrència pública, si escau, i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
  3. Sense drets automàtics per als beneficiaris: És important destacar que l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no confereix drets automàtics als potencials beneficiaris. Això significa que les organitzacions que podrien ser beneficiàries no tenen dret a exigir indemnitzacions o compensacions si el Pla no es porta a terme total o parcialment.
  4. Publicació de l’acord: L’acord i les modificacions del Pla Estratègic de Subvencions es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura busca garantir la transparència i l’accés a la informació per part dels ciutadans.
  5. Obertura del procediment: Es realitzarà la publicació de l’acord i les fitxes annexades al web municipal i al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Roquetes. A més, s’enviarà aquesta informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions, contribuint a la difusió de la mateixa a nivell nacional.

Un dels aspectes concrets d’aquesta modificació és la inclusió d’una subvenció en el Programa 2 d’Esports, Línia 2, destinada a la Societat de Caçadors La Perdiu Roquetense. Aquesta subvenció té com a objectiu estratègic el foment i suport a les activitats que complementin les competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l’activitat esportiva. El cost previsible per a l’any 2023 serà de fins a 1.500,00 euros, finançat amb fons propis de l’Ajuntament.

La concessió d’aquesta subvenció es farà de manera directa, mitjançant un conveni nominatiu, i el beneficiari serà la Societat de Caçadors La Perdiu Roquetense, una entitat legalment constituïda i inscrita en el Registre Municipal d’Entitats. Aquesta subvenció té com a finalitat principal el suport a l’execució dels programes anuals d’activitats de l’entitat, amb un enfocament especial en fomentar l’esport de la caça major i menor, així com altres modalitats competitives d’acord amb la Federació Catalana de Caça.

Aquesta concessió, com altres subvencions, implica diverses obligacions per a la Societat de Caçadors La Perdiu Roquetense, com la publicitat de la col·laboració derivada del conveni i la justificació del compliment dels requisits i condicions establerts. A més, per a aquelles activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat, s’exigeixen certificacions legals per garantir la seguretat i integritat de les persones que hi participin.

En resum, aquesta modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes (Anualitat 2023) representa un pas important en la gestió de recursos públics destinats a organitzacions i associacions del municipi. La transparència i l’atenció als requisits i condicions establerts són claus per a una distribució efectiva de les subvencions i el suport a les activitats que contribueixen al creixement de Roquetes.

Font: Ajuntament de Roquetes

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *