Oferta Pública de Treball per l’Arquitecte/a Superior a l’Ajuntament d’Ascó

Data de publicació: 18/09/2023

Estat: Oberta

L’Ajuntament d’Ascó ha publicat una oferta pública de treball per a la posició d’Arquitecte/a Superior en la categoria A1. Aquesta oportunitat laboral està adscrita al departament de Serveis Tècnics i ofereix una sola plaça de treball. A continuació, presentem els detalls d’aquesta convocatòria que s’ha publicat a la seva pàgina web oficial.

Descripció de la Posició: La posició d’Arquitecte/a Superior A1 té una naturalesa temporal i una durada màxima de tres anys. A més, es tracta d’un contracte per Programa determinat amb la creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de personal en la mateixa categoria, com substitucions, vacants i altres circumstàncies. Les principals funcions d’aquesta posició inclouen l’implementació del Programa de Revisió i Adequació del Planejament Urbanístic d’Ascó, que implica la redacció de propostes de documents de planejament urbanístic, suport en temes d’energies renovables, i altres tasques associades a la preparació del nou POUM.

Requisits de Participació: Per a ser elegible per a aquesta convocatòria, els candidats han de compleir els següents requisits:

  • Posseir una titulació universitària de Grau o llicenciatura en Arquitectura.
  • Certificat de nivell de suficiència de català (nivell C1) o equivalent.
  • Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
  • Capacitat funcional per realitzar les tasques requerides.
  • Tindre entre 18 i l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
  • Disposar de carnet de conducció de vehicles en vigor, tipus B.
  • No patir cap malaltia o discapacitat que impedisca el desenvolupament de les funcions.
  • No haver estat sotmesos a expedients disciplinaris o inhabilitacions que impedixin l’accés a l’ocupació pública.

Prova de Coneixement del Castellà: Els candidats que no siguin de països on el castellà sigui llengua oficial han de demostrar un coneixement de nivell intermedi o superior de la llengua. Això es pot fer amb documentació acreditativa o mitjançant una prova d’avaluació que serà convocada en una data posterior.

Presentació de Sol·licituds: Les persones interessades poden presentar les sol·licituds dins d’un termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de la data de publicació oficial de les bases i la convocatòria al DOGC. Les sol·licituds es poden tramitar electrònicament a través del registre electrònic de l’Ajuntament d’Ascó o de manera presencial a l’Oficina d’Ajuts i Subvencions de l’Ajuntament.

Les persones candidates amb diversitat funcional que necessitin adaptacions especials han de presentar el corresponent dictamen de l’Equip de Valoració i Orientació Laboral que indiqui les adaptacions necessàries durant el procés de selecció.

Aquesta oferta pública de treball representa una oportunitat per a professionals de l’arquitectura interessats a formar part del programa de revisió i adequació del planejament urbanístic d’Ascó i contribuir al desenvolupament d’aquesta comunitat. Les persones interessades tenen un termini limitat per presentar les seves sol·licituds, i se seleccionarà als candidats que compleixin tots els requisits establerts.

Font: Ajuntament d’Ascó

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *