Pròrroga Pla Local de Joventut: Impulsant les Polítiques de Joventut a Llorenç del Penedès

Llorenç del Penedès, una petita localitat catalana, ha demostrat una vegada més el seu compromís amb el benestar dels joves i l’evolució de les seves polítiques locals de joventut. Un Pla Local de Joventut és una eina clau que permet planificar estratègicament les polítiques, definir les necessitats i els recursos disponibles, i prendre decisions encaminades a millorar la vida de la joventut a la comunitat.

El Pla Local de Joventut és una iniciativa que busca impulsar les polítiques integrals de joventut per assolir els objectius generals del Pla Nacional de Joventut, establint les línies estratègiques que les autoritats locals han de seguir en aquest àmbit. A Llorenç del Penedès, aquest pla, que abasta el període de 2021-2023, va ser aprovat pel Ple de la corporació en una sessió celebrada el 30 de març de 2021.

No obstant això, els canvis recents en la gestió municipal, com a conseqüència de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, han obert una nova oportunitat per avaluar i adaptar el Pla Local de Joventut a les necessitats i expectatives dels joves de la localitat. En aquest context, la regidoria de joventut ha anunciat la necessitat de prorrogar el pla vigent per un termini màxim d’un any amb l’objectiu de dur a terme un estudi complet que serveixi de base per a les revisions i ajustos pertinents.

Aquesta pròrroga es basa en el fonament de dret que recull la Llei reguladora de les bases del règim local, la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei de polítiques de joventut. Totes aquestes lleis atorguen als governs locals, en col·laboració amb l’Administració de la Generalitat, la competència per actuar en matèria de joventut d’acord amb la legislació aplicable.

La Llei de polítiques de joventut, en concret, contempla com a actuacions complementàries dels municipis l’elaboració de plans locals en matèria de polítiques de joventut, la detecció i estudi de les necessitats en aquest àmbit territorial i les accions per afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural.

Davant d’aquest context legal i de les circumstàncies locals, l’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha pres una sèrie de resolucions. En primer lloc, ha acordat la pròrroga del Pla Local de Joventut 2021-2023, que ja havia estat aprovat pel Ple de la corporació. Això garantirà la continuïtat de les polítiques de joventut existents fins que es pugui completar l’estudi i l’aprovació del nou pla.

En segon lloc, l’Ajuntament es compromet a estudiar i aprovar un nou Pla Local de Joventut de Llorenç del Penedès en un termini màxim d’un any. Aquest nou pla ha de reflectir les necessitats i les prioritats de la joventut local, prenent en consideració les diverses realitats que afecten a aquest col·lectiu.

En tercer lloc, s’ha decidit comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès, concretament a l’Oficina Jove del Baix Penedès, perquè puguin gestionar els tràmits pertinents davant de la Generalitat de Catalunya i assegurar que els nous plans s’ajustin a les polítiques regionals.

Finalment, com a mostra de transparència i accés a la informació pública, es publicarà la pròrroga del Pla Local de Joventut 2021-2023 al Portal de Transparència, de conformitat amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Això permetrà que la ciutadania pugui seguir de prop el procés i estar al corrent de les decisions que afecten la joventut de Llorenç del Penedès.

En resum, aquesta pròrroga del Pla Local de Joventut posa de manifest la voluntat de les autoritats locals de Llorenç del Penedès de mantenir-se a l’avantguarda de les polítiques de joventut i assegurar-se que aquestes s’adeqüin als reptes i les necessitats que es plantegen en la societat actual. És una oportunitat per millorar la qualitat de vida dels joves i garantir-los un futur més prometedor.

Un Pla Local de Joventut: Impulsant les Polítiques de Joventut a Llorenç del Penedès

Llorenç del Penedès, una petita localitat catalana, ha demostrat una vegada més el seu compromís amb el benestar dels joves i l’evolució de les seves polítiques locals de joventut. Un Pla Local de Joventut és una eina clau que permet planificar estratègicament les polítiques, definir les necessitats i els recursos disponibles, i prendre decisions encaminades a millorar la vida de la joventut a la comunitat.

El Pla Local de Joventut és una iniciativa que busca impulsar les polítiques integrals de joventut per assolir els objectius generals del Pla Nacional de Joventut, establint les línies estratègiques que les autoritats locals han de seguir en aquest àmbit. A Llorenç del Penedès, aquest pla, que abasta el període de 2021-2023, va ser aprovat pel Ple de la corporació en una sessió celebrada el 30 de març de 2021.

No obstant això, els canvis recents en la gestió municipal, com a conseqüència de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, han obert una nova oportunitat per avaluar i adaptar el Pla Local de Joventut a les necessitats i expectatives dels joves de la localitat. En aquest context, la regidoria de joventut ha anunciat la necessitat de prorrogar el pla vigent per un termini màxim d’un any amb l’objectiu de dur a terme un estudi complet que serveixi de base per a les revisions i ajustos pertinents.

Aquesta pròrroga es basa en el fonament de dret que recull la Llei reguladora de les bases del règim local, la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei de polítiques de joventut. Totes aquestes lleis atorguen als governs locals, en col·laboració amb l’Administració de la Generalitat, la competència per actuar en matèria de joventut d’acord amb la legislació aplicable.

La Llei de polítiques de joventut, en concret, contempla com a actuacions complementàries dels municipis l’elaboració de plans locals en matèria de polítiques de joventut, la detecció i estudi de les necessitats en aquest àmbit territorial i les accions per afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural.

Davant d’aquest context legal i de les circumstàncies locals, l’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha pres una sèrie de resolucions. En primer lloc, ha acordat la pròrroga del Pla Local de Joventut 2021-2023, que ja havia estat aprovat pel Ple de la corporació. Això garantirà la continuïtat de les polítiques de joventut existents fins que es pugui completar l’estudi i l’aprovació del nou pla.

En segon lloc, l’Ajuntament es compromet a estudiar i aprovar un nou Pla Local de Joventut de Llorenç del Penedès en un termini màxim d’un any. Aquest nou pla ha de reflectir les necessitats i les prioritats de la joventut local, prenent en consideració les diverses realitats que afecten a aquest col·lectiu.

En tercer lloc, s’ha decidit comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès, concretament a l’Oficina Jove del Baix Penedès, perquè puguin gestionar els tràmits pertinents davant de la Generalitat de Catalunya i assegurar que els nous plans s’ajustin a les polítiques regionals.

Finalment, com a mostra de transparència i accés a la informació pública, es publicarà la pròrroga del Pla Local de Joventut 2021-2023 al Portal de Transparència, de conformitat amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Això permetrà que la ciutadania pugui seguir de prop el procés i estar al corrent de les decisions que afecten la joventut de Llorenç del Penedès.

En resum, aquesta pròrroga del Pla Local de Joventut posa de manifest la voluntat de les autoritats locals de Llorenç del Penedès de mantenir-se a l’avantguarda de les polítiques de joventut i assegurar-se que aquestes s’adeqüin als reptes i les necessitats que es plantegen en la societat actual. És una oportunitat per millorar la qualitat de vida dels joves i garantir-los un futur més prometedor.

Font: Ajuntament de Llorenç del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *