Projecte de Millora de Trams dels Camins de Terrapico, Panxablanca, Matamoros i Lledó

Exposició al públic pel termini de 30 dies a partir de la publicació al BOP.

Projecte millora de trams dels camins de Terrapico, Panxablanca, Matamoros i Lledó.

Antecedents

El territori municipal compta amb una xarxa viària fonamental per al seu desenvolupament i connexió entre diferents àrees. Malauradament, diversos trams d’aquests camins, com els de Terrapico, Panxablanca, Matamoros i Lledó, es troben en un estat deplorable que requereix una actuació urgent.

Els camins en qüestió, de dimensions variables amb un ample generalment entre 4 i 5 metres, es troben pavimentats actualment amb tot-ú natural i graveta. Aquesta pavimentació, si bé va ser una solució accessible en el passat, s’ha deteriorat notablement amb el temps, especialment a causa de les pluges intenses que són freqüents en aquesta regió.

Les fortes pluges provoquen l’arrossegament d’àrids i la deixen la cota actual en alguns casos fins a 1 metre per sota del nivell natural, convertint els camins en veritables embassaments d’aigua i fang, cosa que dificulta enormement la circulació i la connectivitat essencial per a les comunitats locals.

Objecte del Projecte

El present projecte té com a objectiu la millora d’aquests camins, actualment en un estat lamentable. Les modificacions proposades inclouen diverses actuacions per restaurar la funcionalitat i la seguretat d’aquesta important xarxa viària:

  1. Nova pavimentació amb formigó en els encreuaments amb els barrancs: Aquests punts crítics són particularment vulnerables a les pluges, i la pavimentació de formigó els farà més resistents als efectes erosius de l’aigua.
  2. Aportació de tot-ú reciclat per a la millora de la cota de la base natural: Utilitzar materials reciclats no només contribueix a la sostenibilitat ambiental sinó que també millora la qualitat de la base dels camins, augmentant la seva resistència i durabilitat.
  3. Formació d’esculleres: La construcció d’esculleres en els punts més vulnerables, com els encreuaments dels barrancs, ajudarà a controlar l’erosió i mantenir la integritat dels camins.

Informació del Terreny

Els terrenys on es localitzen els camins es troben consolidats i la base és d’un material tolerable, fet que facilita les tasques de millora i pavimentació.

Situació Actual

En l’estat actual, els camins de Terrapico, Panxablanca, Matamoros i Lledó es componen principalment de tot-ú natural a tot el seu recorregut, fet que els fa susceptibles a l’erosió i les condicions meteorològiques adverses.

Descripció de les Actuacions

Les actuacions previstes durant l’execució d’aquest projecte es centren en la recuperació i millora dels camins, garantint la seva funcionalitat i seguretat:

  • Reomplert amb tot-ú reciclat: Aquesta acció permetrà restablir el camí a la seva cota inicial, utilitzant materials reciclats per a una millor sostenibilitat.
  • Formigonat dels encreuaments dels barrancs: La pavimentació amb formigó augmentarà la resistència i la durabilitat en aquestes zones crítiques.
  • Esculleres de reforç en els encreuaments dels barrancs: Les esculleres ajudaran a controlar l’erosió i a preservar la integritat dels camins davant de pluges intenses.

Pressupost

El pressupost d’execució del projecte per contracte s’eleva a un total de 266.442,85 euros, el qual es detalla com segueix:

  • Pressupost d’execució material: 185.042,60 €
  • Despeses generals (13% del pressupost d’execució material): 24.055,54 €
  • Benefici industrial (6% del pressupost d’execució material): 11.102,56 €
  • IVA (21% sobre el total): 46.242,15 €

Aquest pressupost reflecteix la inversió necessària per dur a terme aquest projecte de millora crucial que beneficiarà no només les comunitats locals sinó també la seguretat i la qualitat de la xarxa viària municipal. La millora d’aquests camins és una inversió que garantirà la connectivitat i la comoditat dels residents, així com el desenvolupament econòmic de la zona. L’ajuntament ha reconegut la importància d’aquest projecte i treballarà activament per garantir-ne l’execució amb èxit.

Font: Ajuntament de Roquetes

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *