L'Ajuntament dona les primeres passes del projecte Tarragona Greenbelt'26

L’Ajuntament de Tarragona licita la redacció de diversos projectes corresponents al Greenbelt’26. Concretament, s’han publicat els plecs de condicions tècniques que han de regir els concursos per adjudicar la redacció del pla gestor i el pla especial urbanístic de l’Anella Verda de Tarragona; la redacció i direcció d’obra del projecte de renaturalització del sistema fluvial del riu Francolí; i finalment la redacció del projecte de renaturalització d’ambients litorals i la seva corresponent direcció d’obra.

Es tracta de les primeres actuacions del projecte Tarragona GreenBelt’26, que compta amb el finançament de 3,6 milions d’euros dels Fons Next Generation EU.

Tal com ha expressat el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, “amb aquestes licitacions l’Ajuntament de Tarragona dona les primeres passes a una sèrie d’inversions que posaran en valor els espais naturals del municipi, a l’hora que fomentaran el desenvolupament de les empreses del sector mediambiental”.

Pla gestor i el pla especial urbanístic de l’Anella Verda 

L’objecte d’aquest contracte és la realització de tots els treballs necessaris (recopilació d’informació, treballs de camp, estudis, anàlisi etc.) per a l’elaboració del Pla Gestor de l’Anella Verda del municipi de Tarragona així com el Pla Especial Urbanístic de la ciutat.

El Pla Gestor de l’Anella Verda serà el resultat de la integració de diversos treballs d’anàlisi i planificació i contindrà el Pla d’acció per a la biodiversitat del municipi, el Pla d’adaptació al canvi climàtic i de recuperació del domini públic del litoral i finalment la Planificació i disseny de la Infraestructura Verda de Tarragona.

Per la seva banda, el Pla Especial Urbanístic, que té com a darrera finalitat protegir el medi natural de l’Anella Verda de Tarragona, inclourà el conjunt de documentació i determinacions que siguin exigides per a la seva aprovació.

La renaturalització d’ambients litorals

La renaturalització de les platges amb l’ampliació d’espai dunar, la plantació d’espècies psammòfiles i arbustives i l’eliminació d’espècies invasores té com a objectiu millorar-ne la resiliència davant els cada cop més freqüents temporals marítims.

Referent al projecte executiu de renaturalització d’ambients litorals, aquest haurà d’incloure tot un seguit d’actuacions. Pel que fa a la Platja del Miracle, la recuperació de sistemes dunars, la revegetació amb espècies psammòfiles i adaptades als ambients naturals, la eliminació d’espècies de flora exòtica invasora, la revegetació de l’escullera de la platja del Miracle, la creació de nous parterres enjardinats i el disseny i col·locació de plafons interpretatius. Referent al Parc de Mas Rosselló i sistema coster de la punta del Miracle, el projecte haurà d’incloure l’eliminació d’estructures i mobiliari urbà en desús, l’eliminació de cúmuls de runa i elements obsolets existents així com de plantes exòtiques invasores, la creació de nous parterres per recrear ecosistemes litorals amenaçats, la col·locació de caixes refugi per a quiròpters i caixes niu i la millora d’itineraris de pas i circulació. Referent a la platja Arrabassada, caldrà que el projecte inclogui l’eliminació de plantes exòtiques invasores, la creació de nous parterres per recrear ecosistemes litorals amenaçats, el reforç de la vegetació del savinar litoral i la recuperació de sistemes dunars, entre d’altres. A la platja Llarga, caldrà incloure la correcció dels perímetres i definir els accessos que afectin al sistema dunar, aplicar mesures de retenció sedimentaria, erradicar flora exòtica invasora sobre el sistema dunar, eliminar elements artificials i obsolets en l’àmbit de la morfologia dunar i la col·locació de passarel·les de fusta.

La renaturalització del sistema fluvial del riu Francolí

La renaturalització del riu Francolí al seu pas per Tarragona és la inversió més important del projecte Tarragona GreenBelt’26 i ha de suposar un canvi a nivell mediambiental i social per la ciutat, per tal que la ciutadania recuperi un espai degradat actualment.

El projecte de renaturalització del sistema fluvial del Francolí consolidarà una notable restitució del funcionament i dinàmica natural del riu al seu tram baix repercutint positivament sobre la qualitat ecològica de la massa d’aigua i el seu caràcter connector i valor social.

La licitació de la redacció d’aquest projecte té per objecte definir tècnicament l’abast del projecte executiu, la seva estructura i contingut així com l’equip humà, el material necessari, el termini i el pressupost. El projecte haurà de fer referència a les accions de caràcter més estructural sobre l’entorn, com poden ser l’eliminació de motes o altres canvis en morfologia dels marges o el llit del riu per tal d’afavorir la morfodinàmica fluvial. La redacció del projecte també detallarà les mesures de caràcter ambiental que es proposaran per tal de millorar la qualitat de la vegetació de ribera i el sistema fluvial. Aquestes poden ser, entre d’altres, actuacions d’eliminació i control d’espècies invasores, actuacions silvícoles de millora estructural del bosc de ribera, actuacions de desfragmentació i restauració de la continuïtat ecològica de l’hàbitat o la instal·lació de sistemes de retenció de residus sòlids.

Tarragona Greenbelt’26 ha estat dotat amb una inversió total de 3.604.816,11 euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que recolza la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). Aquest pressupost se suma a l’aportació municipal per a dur a terme els projectes.

Per a més informació, consulteu el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Tarragona.

Font: Ajuntament de Tarragona

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *