Enquesta de població activa

La població ocupada a Catalunya creix un 4,4% interanual al tercer trimestre del 2023 i se situa en 3.716.400 persones. En nombres absoluts l’augment interanual és de 156.500 persones. En relació amb el segon trimestre del 2023, s’observa un increment de 62.400 persones ocupades (1,7%).

Per sectors, si es compara l’ocupació en termes interanuals, creix als serveis (135.200 persones; 5,0%) i a la indústria (30.400 persones, 5,0%), mentre que la població ocupada decreix a l’agricultura (−6.000 persones; −11,5%) i a la construcció (−3.100 persones; −1,4%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada creix a tots els sectors: indústria (33.500 persones; 5,6%), serveis (19.900 persones; 0,7%), construcció (6.100 persones; 2,9%) i agricultura (2.800 persones; 6,6%).

Per sexe, en termes interanuals l’ocupació creix més en les dones (5,8%) que en els homes (3,1%). Per edats, el creixement més intens de l’ocupació respecte de l’any anterior es produeix entre la població de 55 anys o més (9,7%), seguit del tram de 16 a 24 anys (7,1%) i del de 25 a 54 anys (2,7%). Respecte el trimestre anterior, la població ocupada de 16 a 24 anys augmenta un 7,4%, el col·lectiu de 55 anys o més augmenta un 3,0% i el de 25 a 54 anys també ho fa un 0,8%.

Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, creix un 8,6% l’ocupació a jornada parcial i un 3,9% a jornada completa. Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte indefinit creix un 9,5%, mentre que el temporal decreix un 12,8%.

La taxa d’atur se situa en el 8,50%, amb un total de 345.400 persones desocupades (19.800 menys que l’any anterior; amb un decreixement del 5,4%). Per sexe, l’atur de les dones decreix un 7,8% interanual (amb una taxa d’atur del 8,95%) i el dels homes decreix un 2,8% (amb una taxa del 8,09%). Per edats, destaca la disminució de la població desocupada de 16 a 24 anys (−19,6%), seguida de la de 25 a 54 anys (−9,2%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural se situa en 180.800 persones (el 4,9% del total de l’ocupació). La població ocupada disminueix un 2,3% interanual mentre que creix un 0,1% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 105.700 homes i 75.100 dones.

En el sector turístic, la població ocupada és de 513.800 persones, xifra que representa el 13,8% del total de l’ocupació. Aquesta dada suposa un increment del 5,4% respecte del segon trimestre del 2023 i un increment del 6,3% si es compara amb el mateix trimestre de l’any anterior. Per sexe, aquest sector ocupa 299.600 homes i 214.200 dones.

El sector de les TIC ocupa 124.700 persones al tercer trimestre del 2023 (un 3,2% més que un any enrere i un 3,5% menys que el trimestre anterior) i representa el 3,4% del total de l’ocupació.


Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *