El Govern aprova el Pla d’igualtat, que incorpora la perspectiva de gènere de forma transversal a l’Administració de la Generalitat

El Govern ha ratificat l’acord de la Mesa General de les Empleades i Empleats Públics (MEPAGC) del passat 11 d’octubre, d’aprovació del Pla d’Igualtat de Gènere de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2023-2027.

El Pla d’igualtat de gènere té per objectiu incorporar transversalment la perspectiva de gènere a l’Administració de la Generalitat i promoure activament la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació de les persones dels col·lectius LGBTI+ en el conjunt de les seves actuacions. Aborda qüestions com ara la bretxa salarial, el sostre de vidre, la igualtat d’oportunitats i aspectes vinculats al tractament de la imatge de les dones en els mitjans de comunicació o a les violències sexuals, entre d’altres.

Destaca, a més, la creació de la figura de l’Agent d’Igualtat de l’Administració de la Generalitat i la inclusió de persones referents en matèria d’igualtat de gènere als diferents departaments del Govern, que podran crear també àrees o unitats d’igualtat pròpies.

El Govern ha ratificat també l’Acord Marc en relació amb els plans d’igualtat de gènere a l’Administració de la Generalitat, que estableix per primera vegada un marc comú i fixa les directrius generals, els objectius estratègics i les línies bàsiques que han d’orientar l’elaboració dels nous plans d’igualtat a l’Administració de la Generalitat. Alhora, defineix un missatge comú i unitari pel que fa a la igualtat de gènere i determina les característiques dels plans d’igualtat, que han de ser vius, dinàmics i oberts; preventius i avaluables, i han d’incorporar la igualtat de gènere en un sentit ampli, amb un enfocament feminista i de drets humans.

Tant el Pla d’igualtat de gènere com l’Acord Marc són fruit del treball conjunt de l’Administració i les organitzacions sindicals representades a la MEPAGC.

Perspectiva de gènere i visió interseccional

El Pla d’igualtat de gènere és el segon pla d’igualtat de la Generalitat. Va més enllà del Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones aprovat el 2016, ja que és un pla d’igualtat de gènere en el sentit més ampli, que no només inclou mesures adreçades a les dones, sinó també mesures en relació amb el gènere, amb una visió interseccional.

Com a objectius generals, el pla té la voluntat de reforçar les estructures i les eines de la transversalitat de gènere per a una Administració equitativa, igualitària i feminista. També pretén garantir la igualtat efectiva en tots els nivells de presa de decisió, de representativitat i de governança, i garantir la tolerància zero a qualsevol tipus de discriminació i violència masclista i violència LGBTI-fòbica a la Generalitat. I té la vocació d’esdevenir un referent per a l’elaboració i implementació de plans de gènere als ens locals, les entitats i les empreses.

Inclou un total de 178 actuacions i mesures per al període 2023-2027, que es distribueixen en set àmbits d’intervenció: cultura i gestió organitzativa; accés, promoció i desenvolupament professional equitatiu; condicions laborals, i salut per a l’equitat; reorganització del temps i foment de la corresponsabilitat amb perspectiva de gènere; retribucions i valor del treball amb perspectiva de gènere; formació per a la transformació de gènere, i erradicació de l’assetjament i de les violències masclistes i LGBTI-fòbiques.

És un document viu, innovador i dinàmic que possibilita una anàlisi i revisió continua per adaptar-lo als objectius i les actuacions que es considerin necessàries. El pla té una vigència de quatre anys, prorrogables per períodes anuals per acord de la MEPAGC. Per vetllar per l’execució i avaluació del pla, es farà un seguiment periòdic de diversos indicadors inclosos en el document, així com un seguiment anual i una avaluació final.

El Pla d’igualtat de gènere de la Generalitat és aplicable al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i el personal laboral de la Generalitat. Inclou una part comuna i una d’específica per als col·lectius de bombers, agents rurals i personal tècnic penitenciari. Altres col·lectius disposen del seu propi pla: el Pla d’igualtat de gènere en el sistema educatiu, el Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones dels Mossos d’Esquadra, i el Pla d’igualtat de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Tota la informació sobre els diferents instruments relacionats amb la igualtat de gènere a la Generalitat està disponible al nou apartat d’Igualtat de gènere del web d’Administració pública.

Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *