Exposició pública del projecte de restauració de la façana de l’Ajuntament de Vallmoll

El projecte de restauració de la porta principal de l’Ajuntament de Vallmoll ha suscitat un interès significatiu en la comunitat local. Aquesta emblemàtica estructura, originalment part del Castell de Vallmoll, va ser traslladada al nou ajuntament el 1956, durant una època en què el castell es trobava en un estat d’abandó alarmant.

Es parla d’una porta de gran rellevància, un portal renaixentista de mig punt, elaborat amb dovelles llargues i estretes, dotades d’una elevada precisió en la seva talla. L’element distintiu, l’escut parlant de Vallmoll tallat en la dovella central o clau de volta, subratlla la seva importància històrica i cultural.

Fet amb pedra calcària sorrenca, el portal exhibeix una tonalitat verdós-ocre, presentant un gra molt fi i algunes inclusions de mida més gran que, amb el pas del temps, han mostrat una tendència a desprendre’s. No obstant això, tot i les petites marques de buixarda i cisell, la superfície general de la porta roman sorprenentment regular i lliure d’imperfeccions, sospitant-se una possible modificació després del seu trasllat i muntatge al seu actual emplaçament.

L’estat de conservació de la porta, tot i presentar algunes degradacions lleus, és globalment positiu. La seva exposició a les inclemències del temps ha generat una acumulació de brutícia superficial, petites pèrdues materials per erosió i disgregació lleu en dos dels carreus de la part inferior. A més a més, algunes reintegracions realitzades amb ciment, tot i no afectar la pedra original, han alterat l’aspecte estètic de l’estructura.

La proposta d’intervenció per a la seva conservació abasta una sèrie de passos meticulosos i específics. S’estableix una neteja superficial en sec per eliminar pols i dipòsits de materials poc compactats, utilitzant eines com pinzells, raspalls suaus i aspiració. Es contempla també una neteja específica de l’intradós de l’arc amb pinzells i raspalls, complementada amb microprojecció d’abrasius a baixa pressió en casos puntuals de taques persistents d’escorrenties.

Un aspecte crucial de la intervenció és l’eliminació de les reintegracions de ciment de manera meticulosa i manual per preservar la integritat del suport original de pedra. En cas de dificultats en aquest procés, s’opta per una reintegració cromàtica del ciment, ajustant-lo a la tonalitat de la pedra original per mantenir la cohesió visual de l’ensemble. Les llacunes de suport, un cop eliminades aquestes reintegracions, es restauraran amb un morter de calç, assegurant una textura i coloració adequades.

En cas que hi hagi zones amb disgregació elevada del suport de pedra, es contempla una consolidació puntual amb tècniques com impregnació d’aigua de calç o amb consolidants a base de nano-calç, tot seguint rigorosament els criteris establerts en intervencions de conservació i restauració de béns culturals.

Aquest projecte, que posa en relleu la preocupació i la dedicació per preservar el patrimoni històric local, ha estat sotmès a una exposició pública per a la revisió i consideració de la comunitat de Vallmoll, demostrant un compromís col·lectiu amb la preservació del llegat cultural de la regió.

La restauració de la porta de l’Ajuntament de Vallmoll no només significa una renovació física de l’estructura, sinó que també consolida el vincle entre el passat i el present, garantint que les generacions futures puguin gaudir i apreciar la riquesa històrica que ofereix aquesta emblemàtica construcció.

Termini d’informació pública: 30 dies, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al BOP i al DOGC.

Documents associats: 

projecte_restauracio_facana_ajuntament_de_vallmoll.pdf

projecte_restauracio_facana_-_estudi_basic_seguretat_i_salut.pdf

Font: Ajuntament de Vallmoll

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *