Què és l’impost de transmissions patrimonials?

L’impost de transmissions patrimonials o ITP és un impost que s’aplica en els casos en què es transmet patrimoni o béns usats entre persones, com ara la compravenda de vehicles o habitatges. Amb això, es pretenen registrar tots els moviments que impliquin aquesta activitat.

Tot allò vinculant a l’Impost de Transmissions Patrimonials i la compravenda de cotxes es troba registrat al Reial Decret Legislatiu 1/1993 i al Reial Decret 828/1995. No obstant això, en aquest bloc trobareu tota la informació rellevant ia tenir en compte.

És important saber que el comprador del cotxe de segona mà disposa de 30 dies hàbils per presentar l’impost de transmissions patrimonials o ITP juntament amb la sol·licitud de canvi de titularitat des del dia en què es faci el contracte o acte.

Cal destacar que aquest és un impost independent al pagament de l’IVA, que no sempre s’ha de fer. En cas que el cotxe s’adquireixi a través d’un concessionari o empresa, cal abonar-lo. En canvi, si la compravenda del cotxe de segona mà es fa entre particulars, no s’haurà de pagar l’IVA.

Quines dades calen per calcular l’impost de Transmissions Patrimonials?

Per poder calcular l’impost de Transmissions Patrimonials o ITP cal tenir en compte certa informació: el valor fiscal o inicial del vehicle nou, el percentatge de devaluació que té el cotxe segons l’ús que se li hagi donat després de matricular-se i gravar aplicar segons la comunitat autònoma on resideixi el comprador.

Per aconseguir aquestes dades, a continuació, es detalla com accedir a aquesta informació:

  • El valor fiscal o inicial del vehicle nou està publicat a les taules d’Hisenda, on apareixen estipulats els preus dels automòbils en el moment en què es van adquirir com a nous. La columna que ens interessa és la darrera: “Valor euros 2023”.
  • El percentatge de devaluació que té el cotxe segons l’ús que se li hagi donat després de matricular-se i amb el pas del temps, el podem trobar a l’annex IV d’aquest enllaç.
  • El gravamen que cal aplicar depèn de la comunitat autònoma on resideixi el comprador. Aquest import oscil·la entre el 4% i el 8%. Per a més informació, cal consultar la pàgina web de l’agència tributària de cada comunitat autònoma.

Com es calcula aquest impost?

A continuació, us detallem el pas a pas per calcular l’Impost de Transmissions Patrimonials o ITP.

  • Cerca el valor fiscal o inicial del vehicle.
  • Busca el percentatge de devaluació que té el cotxe segons l’ús donat des de la matriculació.
  • Busca el gravamen que cal aplicar segons la informació donada per la web de l’agència tributària de la comunitat autònoma on resideix el comprador,
  • Un cop tinguis les dades anteriors, cal calcular l’ITP de la manera següent: Al valor fiscal del cotxe se li resta el percentatge de devaluació que té el cotxe segons l’ús que se li hagi donat després de matricular-se. Al resultat, se li multiplica el percentatge del tipus de gravamen. Així obtenim limport de limpost de transmissions patrimonials.

Moltes pàgines web tenen un simulador d’ITP que calcula l’import final, sempre que s’aportin les dades esmentades. No obstant això, davant de possibles errors, es recomana fer aquest càlcul senzill.

Passos per pagar aquest impost

Per procedir al canvi de titularitat a la teva comunitat autònoma has d’obtenir l’imprès d’autoliquidació model 620 o 621 de la DGT i Hisenda i fer el pagament de l’ITP al banc concertat. En gairebé totes les comunitats autònomes es pot realitzar el tràmit totalment en línia, cas en què s’haurà de conservar el Codi Electrònic de Transferència (CET).

El termini per fer el canvi de titularitat és de 30 dies hàbils des del moment en què s’efectua el contracte. Aquest serà vàlid sempre que s’hagi pagat l’ITP i el cotxe tingui la ITV en vigor.

Per poder fer una compravenda entre particulars cal que el vehicle reuneixi certs requisits. El cotxe ha d’estar donat d’alta administrativa, l’impost de circulació de l’any anterior abonat, les possibles sancions han d’estar saldades, a més d’estar lliure de limitacions de disposició i embargaments i precintes.

Font: mycaready.com

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *