Convocada una Borsa de Treball per Operaris de Serveis Múltiples a l’Ajuntament de La Vilella Alta: Oportunitat Laboral de 30 Hores Setmanals

Un nou procés selectiu per a la formació d’una Borsa de Treball d’Operaris de Serveis Múltiples ha estat anunciat per l’Ajuntament de La Vilella Alta. Aquesta convocatòria, emesa per decret de l’Alcaldia 2023-000117 amb data del 14 de desembre, busca cobrir la demanda de personal laboral temporal per a tasques diverses que inclouen neteja, manteniment d’instal·lacions municipals i altres funcions relacionades amb el bon funcionament del municipi.

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és establir una borsa de treball amb personal laboral temporal a jornada parcial de 30 hores setmanals, amb el títol de “Operari/ària de Serveis Múltiples” i categoria AP. Aquesta borsa, que es regirà pel sistema selectiu concurs de valoració de mèrits, tindrà com a finalitat cobrir vacants, substitucions i altres contingències temporals en l’àmbit municipal. Això permetrà una gestió àgil i eficient de les necessitats de personal en aquest sector.

Les funcions del lloc de treball inclouran tasques variades com netejar carrers i places, realitzar la recollida d’escombraries, fer petits arranjaments d’electricitat, paleteria i pintura de desperfectes, així com la conservació del cementiri i altres espais públics. A més, s’inclouen tasques de manteniment i neteja de parcs, jardins i altres tasques vinculades al bon funcionament de les àrees verdes municipals.

El procés de selecció es realitzarà mitjançant una borsa de treball, on els candidats seran avaluats i prioritzats segons la seva puntuació en relació amb els mèrits acreditats i valorats. Aquesta puntuació determinarà l’ordre de crida per a les possibles contractacions. Així, es busca garantir una selecció basada en el coneixement i l’experiència dels aspirants.

El funcionament de la borsa de treball inclou diverses disposicions per a la gestió del personal. Les persones candidates seran cridades per a cobrir les vacants mitjançant comunicació telefònica i correu electrònic. En cas de no poder contactar amb un candidat en un termini de 48 hores, es procedirà a contactar amb el següent candidat de la llista, assegurant així una cobertura efectiva dels llocs de treball.

A més, s’estableixen clàusules específiques per a la continuïtat dels treballadors temporals, garantint que aquells que hagin finalitzat contractes temporals tinguin l’oportunitat de reincorporar-se a la borsa amb la mateixa posició que tenien, sempre que hagin rebut una avaluació favorable de la seva feina.

Per participar en aquest procés, els aspirants han de complir amb diversos requisits, incloent la nacionalitat espanyola o de països de la Unió Europea, la capacitat funcional per a les tasques, l’edat compresa entre setze anys i la d’obligació de jubilació, així com la no existència de malalties o inhabilitacions que impedeixin el desenvolupament de les funcions requerides.

Un punt rellevant és la necessitat de possessió del certificat de nivell bàsic (A2) o equivalent de català, juntament amb la demostració del coneixement de la llengua castellana en cas de ser estranger i no originari de països de parla castellana.

El termini de presentació de sol·licituds s’estableix en 3 dies hàbils després de la publicació de la convocatòria a la Seu electrònica de l’Ajuntament, seguint els procediments establerts per a la presentació de sol·licituds presencials i electròniques.

En definitiva, aquesta convocatòria estableix un marc de selecció transparent i estructurat per a la formació d’una borsa de treball de personal laboral temporal, que assegura la cobertura de les necessitats de recursos humans de l’Ajuntament de La Vilella Alta per al bon funcionament i manteniment del municipi.

Font: Ajuntament de la Vilella Alta

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *