Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM al PAU 2 “Plana de Cal Jan”

El BOPT de 29/12/2023 publica l’acord del Ple de 7 de desembre de 2023 pel que es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de la Torre de Fontaubella en l’àmbit del PAU 2 “Plana de Cal Jan” que proposa el canvi de tipologia edificatòria prevista pel planejament vigent en aquest àmbit, de cases en filera a edificació unifamiliar aïllada i d’altra banda, la supressió del polígon d’actuació PAU 2, amb l’objectiu de proposar una tipologia edificatòria que s’adapti a l’entorn i a les preexistències i recollir en el planejament l’estat actual de gestió el PAU 2 “Plana de Cal Jan”.

El projecte es pot consultar per qualsevol interessat a les oficines municipals i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament mitjançant l’enllaç a l’E-tauler, durant els trenta dies hàbils següents a la publicació del present anunci al BOPT. Durant aquest mateix termini es poden formalitzar, davant l’ajuntament, les al·legacions que es considerin pertinents. Cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Font: Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *