Aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament de la Sénia per al 2024

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia ha aprovat inicialment, en sessió de data 28 de desembre de 2023, el pressupost General amb els seus annexos per a l’exercici 2024.

Juntament amb el pressupost general s’ha aprovat inicialment la plantilla municipal per a l’exercici econòmic de 2024.

D’acord amb el que estableix l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’esmentat
expedient s’exposa al públic per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant els quals els interessats legitimats podran examinar-lo, a les dependències municipals i al portal de transparència de la seu electrònica d’aquest Ajuntament i presentar reclamacions davant el Ple.

Es considerarà definitivament aprovat si no es presenten reclamacions durant el període d’exposició al públic.

Font: Ajuntament de la Sénia

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *