Informació pública el Projecte de sustitució d’enllumenat

Aprovat inicialment el projecte “Projecte executiu PUOSC 2020-2024: substitució d’enllumenat de descàrrega existent per nou enllumenat de tipologia LED a diversos vials del municipi de la Sénia”, mitjançant Resolució d’Alcaldia número  2024-0063, de data 2/02/2024, amb el benentès que si durant el període d’informació pública no es presenten al·legacions quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’establert en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Font: Ajuntament de la Sénia

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *