Sol·licitud de subvencions per fomentar l’ú del servei d’acolliment diürn del Centre de Dia de Vilalba dels Arcs per a l’any 2024

Convocatòria de subvencions per al servei de acolliment diürn a Vilalba dels Arcs per a l’any 2024

Vilalba dels Arcs, 30 de gener de 2024 – L’Ajuntament de Vilalba dels Arcs ha llançat una convocatòria de subvencions amb l’objectiu de fomentar l’ús del servei de acolliment diürn del centre de dia del municipi per a l’any 2024. Aquesta iniciativa, que respon a la necessitat de promoure la participació dels ciutadans en aquest servei essencial, s’emmarca en les bases reguladores establertes pel Ple municipal el 8 de febrer de 2023.

Les bases reguladores, inicialment publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el 14 de febrer de 2023, detallen les condicions i els requisits per a la concessió d’aquestes subvencions. Amb la seva aprovació definitiva el 22 de març de 2023, es va establir un crèdit pressupostari de 18.000,00 € per al 2024, amb la possibilitat d’ampliar aquest import en cas de necessitat per part de l’Ajuntament.

L’objectiu d’aquestes subvencions és impulsar la participació dels ciutadans en el servei de acolliment diürn del centre de dia de Vilalba dels Arcs. Les persones beneficiàries, les condicions i la finalitat de les subvencions es detallen en les bases reguladores, així com els requisits i la documentació necessària per a la sol·licitud.

La convocatòria s’emmarca en un règim de concurrencia no competitiva, amb la seva publicació tant a la seu electrònica de l’Ajuntament com al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Aquesta difusió es realitza també a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, assegurant una major visibilitat i accessibilitat a la informació.

La secretària interventora serà l’òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment, amb el suport de la Junta de Govern local. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia immediatament després de la publicació d’aquest anunci al BOPT i finalitza el 13 de desembre de 2024.

Les sol·licituds s’han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics a través del registre electrònic de l’Ajuntament, seguint el model normalitzat i acompanyades de la documentació requerida segons les bases reguladores. El termini de resolució i notificació serà, com a màxim, de 3 mesos des de la presentació de les sol·licituds, informant les persones interessades a través de la direcció electrònica facilitada en la sol·licitud.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores, permetent a l’Ajuntament verificar la conformitat de les dades proporcionades. El règim general aplicable a aquesta convocatòria inclou la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS; l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en tot allò que no sigui contrari a la LGS i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les resolucions dictades en execució d’aquesta convocatòria exhaureixen la via administrativa. Pel que fa als recursos, es pot interposar un recurs contenciós-administratiu en el termini màxim de dos mesos des de la notificació, davant el Jutjat contenciós-administratiu de Tarragona. Alternativament, es pot presentar un recurs de reposició en el termini d’un mes des de la notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.

La convocatòria, signada per la alcaldesa Laura Domènech Vallespí, confirma el compromís de l’Ajuntament amb la millora del servei de acolliment diürn del centre de dia de Vilalba dels Arcs i la promoció de la participació ciutadana en aquesta iniciativa essencial per a la comunitat. Amb aquesta convocatòria, s’espera afavorir la implicació dels ciutadans i garantir una oferta de serveis que respongui a les necessitats de la població.

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD

Font: Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *