SUBVENCIONS ESCOLA BRESSOL CURS 2023 – 2024

Convocatòria de subvencions per al foment de l’escolarització infantil a Vilalba dels Arcs

L’Ajuntament de Vilalba dels Arcs ha publicat una convocatòria de subvencions destinada a fomentar l’escolarització infantil en els cursos d’I0 i d’I1 a l’escola infantil municipal durant el curs 2023-2024. Aquesta convocatòria ha estat registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions sota el codi 740709, amb l’òrgan responsable identificat com l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs.

Les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament el 4 d’octubre de 2022 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) el 17 d’octubre de 2022, amb la corresponent identificació CVE 2022-08842. Aquestes bases van ser finalment publicades de manera definitiva al BOPT el 5 de desembre de 2022 amb el codi CVE 2022-10435.

El crèdit pressupostari al qual es destinen les subvencions és l’aplicació pressupostària 3230.48000 del pressupost del 2024. L’import màxim de les subvencions convocades és de 2.500,00 €, i aquest import pot ser ampliat en funció de les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

El procediment de concessió es realitzarà sota el règim de concurrencia no competitiva, amb la Junta de Govern Local com a òrgan competent per a la resolució del procediment. Les persones interessades poden presentar les sol·licituds des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT fins al 28 de juny de 2024. La presentació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament de forma electrònica a través del l’enllaç proporcionat pel mateix Ajuntament: https://vilalbadelsarcs.eadministracio.cat/info.0.

L’òrgan responsable informa que el termini de resolució i notificació serà de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud de subvenció, i la resolució es notificarà a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud. El règim d’acceptació serà tàcit, a menys que es manifesti el contrari en el termini d’un mes des de la publicació de la resolució de concessió.

El marc legal que regula aquesta convocatòria inclou la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la LGS; l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sempre que no contravingui la LGS i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les resolucions dictades en execució de la convocatòria es consideren definitives i agoten la via administrativa. El règim de recursos preveu la possibilitat de presentar un recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de la notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona. Alternativament, es pot interposar, de manera potestativa, un recurs de reposició en el termini d’un mes des de la notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.

Aquesta convocatòria, signada per la alcaldesa Laura Domènech Vallespí i datada el 23 de gener de 2024, té com a objectiu impulsar la participació dels infants en els cursos d’I0 i d’I1 a l’escola infantil municipal, afavorint així la seva formació i desenvolupament educatiu. Els interessats poden consultar el text complet de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/740709).

Font: Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *