L’Ajuntament d’Alforja convoca procés per cobrir plaça de secretaria intervenció

L’Ajuntament d’Alforja ha anunciat la convocatòria d’un procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció. Aquesta decisió, presa per Resolució de l’Alcaldia el 15 de febrer de 2024, respon a la necessitat urgent de proveir aquest lloc de treball reservat a personal funcionari amb habilitació nacional i categoria de secretaria de classe tercera subescala secretaria intervenció.

Les bases que regulen aquest procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, han estat publicades oficialment i es detallen a continuació.

Descripció del lloc de treball:

  • Denominació: secretaria de classe tercera
  • Escala: funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
  • Subescala: secretaria intervenció
  • Grup de classificació: A subgrup A1
  • Sou A1 anual: 17.216,08 euros
  • Nivell de complement de destinació: 28 (976,40 €/mensuals, 13.669,60 € anuals)
  • Import complement específic anual: 19.512,98 (1.393,78 €/mensuals)
  • Sou brut anual: 50.398,66€

Aquesta plaça, que requereix una habilitació nacional, esdevé necessària i urgent, ja que no ha estat possible la seva provisió per mitjà dels procediments establerts en normatives anteriors. No obstant això, és important destacar que la reincorporació de la persona titular del lloc o el nomenament amb caràcter no definitiu de personal funcionari amb habilitació nacional podria afectar el desenvolupament d’aquest procés selectiu.

Funcions del lloc:

Les funcions de la secretaria intervenció de classe tercera, tal com es detallen a l’art. 92.bis de la Llei de Bases de Règim Local, inclouen tasques de fe pública, assessorament legal preceptiu i fiscalització econòmica-financera interna i la comptabilitat, entre altres, d’acord amb la normativa vigent.

Requisits per a la participació:

Els requisits per a participar en aquest procés de selecció inclouen tenir la nacionalitat espanyola, complir amb l’edat establerta per a la jubilació forçosa, i estar en possessió de la titulació universitària requerida, ja sigui un títol de grau universitari, títol de doctor, llicenciat, enginyer o equivalent.

A més, els aspirants han de complir amb altres condicions com no haver estat sancionats amb expedient disciplinari, no estar afectats per incompatibilitats o incapacitats segons la legislació vigent i tenir la capacitat funcional per dur a terme les tasques assignades.

Cal destacar que també es requereix el coneixement de la llengua catalana, acreditant el nivell de suficiència de llengua catalana (certificat nivell C1) o equivalents segons la normativa vigent. Aquells aspirants que no puguin acreditar aquest coneixement documentalment hauran de superar una prova específica.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria poden presentar la sol·licitud adreçada a l’Alcalde/ssa President/a en el termini de 10 dies des de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. Les sol·licituds es poden realitzar mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament o de forma presencial al Registre General.

En la sol·licitud, els aspirants han de manifestar que compleixen tots els requisits establerts, i cal aportar la documentació corresponent en còpia simple o autèntica, segons el cas.

Procediment de selecció:

El procés de selecció es realitzarà mitjançant concurs-oposició lliure, i la puntuació obtinguda determinarà l’ordre de prioritat en la creació de la borsa de treball. Les proves de coneixement de llengua catalana es realitzaran d’acord amb el que s’estableix en les bases.

Publicacions i seguiment del procés:

La convocatòria i les publicacions relatives al procés selectiu es faran públiques al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a la Seu electrònica i al Portal de Transparència de l’Ens. La resta de comunicacions es realitzaran a través de la Seu electrònica de l’Ens.

Amb aquesta convocatòria, l’Ajuntament d’Alforja busca garantir la cobertura de la plaça de secretaria intervenció de classe tercera, assegurant la qualitat del servei públic i complint amb les normatives i requisits establerts per a aquest tipus de processos de selecció. Els interessats tenen l’oportunitat de presentar les seves sol·licituds i participar en aquest procés que determinarà qui ocuparà aquest important lloc de responsabilitat dins l’administració local.

Font: Ajuntament d’Alforja

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *