Dinàmica complexa en les pernoctacions i els viatgers a Catalunya al gener del 2024

Catalunya experimenta un lleuger augment del 1,9% en les pernoctacions en establiments hotelers durant el gener del 2024, segons revela l’Enquesta d’ocupació hotelera. Aquesta dada, però, amaga una dinàmica complexa en el comportament del turisme, amb fluctuacions significatives tant en les pernoctacions del turisme domèstic com en les del turisme estranger.

Pel que fa al turisme domèstic, les pernoctacions es redueixen de manera global en un 6,7%, amb una disminució més pronunciada del 9,3% per part dels viatgers catalans i una caiguda del 4,2% per als viatgers procedents de la resta de l’Estat. Aquesta contracció en el turisme domèstic planteja interrogants sobre les raons d’aquesta tendència a la baixa, tot i que no es disposa d’informació detallada a través de declaracions directes.

En contrast, les pernoctacions del turisme estranger experimenten un notable augment del 6,9% interanual. Aquest creixement podria reflectir la capacitat de Catalunya per mantenir-se com un destí atractiu per als visitants internacionals, malgrat les incerteses del context global.

Analitzant les procedències dels turistes estrangers, destaquen França, Itàlia i els Estats Units com a principals contribuents, amb 181,9, 131,4 i 126,6 milers de pernoctacions respectivament. Aquestes xifres representen increments positius del 2,5%, 4,0% i 16,2% respectivament, indicant una preferència creixent d’aquests països per Catalunya com a destí turístic.

Dins del territori català, les marques turístiques de Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava destaquen com les que concentren un major nombre de pernoctacions. Barcelona lidera amb 1,4 milions de pernoctacions, seguida per Costa Barcelona amb 282,8 milers i Costa Brava amb 163,7 milers. Tot i aquest lideratge, les variacions interanuals revelen matisos interessants. Barcelona i Costa Barcelona experimenten creixements del 3,6% i 1,6%, respectivament, mentre que Costa Brava experimenta una disminució del 9,0%. Aquesta contraposició entre les marques turístiques suggereix la necessitat d’explorar les raons d’aquesta baixada a Costa Brava.

D’altra banda, en relació al nombre de viatgers registrats en establiments hotelers, s’observa un creixement global del 3,4% interanual. No obstant això, aquest augment no es distribueix uniformement, ja que es produeix un augment significatiu del 12,0% en el turisme estranger i una disminució del 7,3% en el turisme domèstic.

Aquesta divergència en el comportament dels viatgers, amb un augment robust del turisme estranger i una caiguda en el turisme domèstic, planteja preguntes sobre els factors que podrien estar influint en aquesta dinàmica. Les raons podrien ser variades, des de les restriccions de viatge fins a les preferències canviants dels turistes, i caldria realitzar un estudi més profund per comprendre els motius d’aquestes tendències.

En conclusió, les xifres de pernoctacions i viatgers a Catalunya al gener del 2024 mostren una realitat complexa i diversificada en el comportament del turisme. Mentre que les pernoctacions del turisme estranger continuen creixent, el turisme domèstic experimenta una baixada que afecta sobretot als viatgers catalans. Així, el sector turístic a Catalunya es troba davant de reptes i oportunitats que requereixen una anàlisi detallada per adaptar-se i mantenir-se com un destí preferent en el panorama internacional.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *