MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE TRAMS DELS CAMINS DE TERRAPICO, PANXABLANCA, MATAMOROS I LLEDÓ

El municipi de Roquetes enceta una nova fase en el seu compromís amb la millora de la infraestructura viària local. L’Ajuntament, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha iniciat el procés de revisió i modificació del projecte de millora dels camins de Terrapico, Panxablanca, Matamoros i Lledó, amb l’objectiu de proporcionar una solució sostenible als reptes plantejats per les condicions climàtiques i l’estat actual d’aquests itineraris.

  1. ANTECEDENTS

La sol·licitud de revisió va ser presentada per l’Ajuntament de Roquetes el 7 de novembre de 2023, requerint l’aval de l’ACA en relació amb el projecte inicialment aprovat el 17 d’octubre de 2023. La Demarcació Territorial de les Terres de l’Ebre de l’ACA ha emès un informe favorable, tot i imposant algunes condicions per assegurar la viabilitat i seguretat dels camins en qüestió.

Les condicions imposades per l’ACA inclouen la construcció de proteccions d’escullera amb formigó a la vora dels trams pavimentats, per prevenir el soscavament del llit causat per la rugositat diferencial. A més, es requereix una senyalització vertical per advertir els usuaris del perill en cas d’avinguda, i és imprescindible obtenir l’autorització d’obres corresponent, ja que les actuacions pretenen afectar el domini públic hidràulic.

Els camins objecte d’aquest projecte modificado representen una part fonamental de la xarxa viària municipal, amb un ample que oscil·la entre 4 i 5 metres. Actualment, la pavimentació existent és de tot-ú natural i grava, amb un estat molt precari, especialment després de les fortes pluges que provoquen l’arrossegament dels àrids i deixen alguns trams fins a 1 metre per sota del nivell natural.

  1. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE

El propòsit d’aquesta revisió és incorporar les condicions establertes per l’ACA, que es tradueixen en la construcció de proteccions d’escullera amb formigó i la col·locació de senyalització vertical de perill de pas en cas d’avinguda. Aquestes modificacions, impulsades pel compromís de l’Ajuntament amb la seguretat i la sostenibilitat, busquen garantir la integritat dels camins i prevenir riscos potencials derivats de les inclemències meteorològiques.

La memòria del projecte modificado, elaborada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Roquetes sota la direcció de l’Arquitecte Tècnic Ginés Balastegui Zaragoza, detalla les accions previstes per a la millora dels camins, així com les especificacions tècniques necessàries per complir amb les condicions imposades per l’ACA.

  1. INFORMACIÓ DEL TERRENY

El terreny dels camins es troba consolidat i la base és considerada tolerable per a les actuacions planificades. La revisió del projecte té en compte aquestes característiques per assegurar la solidesa de les intervencions.

  1. SITUACIÓ ACTUAL

Els camins actuals es componen íntegrament de tot-ú natural, presentant un recorregut que, a causa de les fortes pluges, es converteix en una ruta de difícil accés. Aquesta situació ha obligat l’Ajuntament a dedicar recursos considerables al manteniment anual dels camins, una tasca que esdevé cada vegada més urgent donada la precarietat de l’estat actual.

  1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

Les actuacions previstes en el projecte modificado inclouen diverses fases destinades a millorar la infraestructura dels camins. Aquestes fases inclouen el reomplert amb tot-ú reciclat per restaurar el camí fins a la seva cota inicial, el formigonat dels encreuaments dels barrancs, la creació d’esculleres de reforç en aquests punts, la formació de protecció d’escullera amb formigó i la col·locació de senyalització vertical de perill de pas en cas d’avinguda als encreuaments.

Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament de Roquetes busca no només millorar la seguretat i l’accessibilitat dels camins, sinó també reduir la necessitat de manteniment anual causada per les inclemències meteorològiques. La sostenibilitat i l’eficàcia són les claus d’aquesta modificació del projecte, que es presenta com una oportunitat per enfortir la infraestructura local i millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Roquetes.

En resum, aquesta iniciativa reflecteix l’esperit proactiu de l’Ajuntament en la gestió dels recursos municipals i la seva dedicació a proporcionar una infraestructura viària segura i fiable per a la comunitat. La col·laboració amb l’ACA i l’adopció de les recomanacions per part de l’entitat reforcen el compromís de l’Ajuntament amb les pràctiques responsables i la preservació del medi ambient. La modificació del projecte de millora dels camins de Terrapico, Panxablanca, Matamoros i Lledó és un pas més cap a un futur més sostenible i resilient per a Roquetes.

Descarregar projecte.

Font: Ajuntament de Roquetes

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *