Aquest dilluns 18 de març s’ha celebrat el Ple ordinari d’aquest trimestre a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dilluns 18 de març, a les 18h, s’ha celebrat el Ple ordinari d’aquest trimestre a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Hi ha assistit tots els membres del consistori bisbalenc i s’hi han tractat els següents punts:

1.-Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 18 de desembre

S’ha aprovat per unanimitat

2.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 27 de febrer

S’ha aprovat per unanimitat

3.-Aprovació del conveni per a la creació de l’Aula Mentor de formació.

S’ha aprovat per unanimitat.

S’ha aprovat el conveni entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports perquè la Bisbal sigui un municipi amb “Aula Mentor” durant quatre anys, a través del servei SOM Bisbal. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès rep 4.000€ per a la creació de les aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través de l’Aula Mentor.

L’Aula Mentor és un mecanisme establert per l’Administració General de l’Estat per tal d’afavorir l’impuls i el desenvolupament de les competències personals i professionals a través de les tecnologies de la informació i la comunicació i combinant adequadament els aspectes educatius, culturals i de promoció de l’ús eficient i sostenible de les tecnologies. Així, es tracta d’un servei d’oferiment d’un ampli ventall de formació no reglada per a persones majors de 18 anys -per a persones ocupades o a l’atur- a través d’internet, amb el desenvolupament de la iniciativa de formació oberta.

Amb aquest mecanisme, la Bisbal del Penedès és el segon municipi de la comarca que posa a l’abast de la ciutadania materials de formació amb assistència tutorial i telemàtica i, en algun cas, presencial, per a l’aprenentatge, informació o orientació professional. Els cursos no tenen terminis, la matrícula està oberta tot l’any a excepció de l’agost, tot i que la matrícula de cada curs és molt reduïda. L’aula s’ubicarà a la planta baixa del CMC, on l’alumnat comptarà amb l’assistència i seguiment de la tècnica d’Ocupació.

El preu de la matrícula és de 48€ si el curs dura 2 mesos, que és el mínim. Si el curs dura més, serà de 24€ mensuals. La durada del curs varia en funció del ritme de cadascú i, quan l’alumne finalitza les activitats i prèvia autorització del tutor, pot presentar-se a l’examen i aconseguir el certificat d’aprofitament.

El catàleg ofereix formació en 17 àmbits:

-Administració i gestió, amb diferents itineraris

-Formació agrària de control de plagues, jardineria, floristeria i agricultura ecològica, entre d’altres

-Arts gràfiques

-Comerç i màrqueting, amb diversos itineraris

-Electricitat i electrònica, amb diversos itineraris

-Hostaleria i turisme, amb diversos itineraris

-Cursos d’imatge personal

-Imatge i so, amb diversos itineraris

-Indústries alimentàries, amb diversos itineraris

-Informàtica i comunicacions, amb diversos itineraris

-Instal·lacions i manteniment, amb diversos itineraris

-Sanitat amb formació de plans d’emergència, transport sanitari i serveis farmacèutics

-Seguretat i medi ambient, amb diversos itineraris

-Serveis socioculturals i serveis a la comunitat, amb diversos itineraris

-Tèxtil, confecció i pell, amb diversos itineraris

-Vidre i ceràmica, amb diversos itineraris

-I competències lingüístiques en anglès i llenguatge de signes

Durant les pròximes setmanes es convocaran reunions informatives per explicar l’oferta formativa i el funcionament de l’Aula Mentor.

4.-Aprovació de l’increment retributiu addicional del 0,5% del personal municipal funcionari i laboral, amb efectes de l’1 de gener de 2023.

S’ha aprovat per unanimitat.

S’ha aprovat, amb efectes de l’1 de gener de 2023, un increment retributiu addicional del 0,5% sobre les retribucions del personal municipal, respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022. Aquest increment és d’un total de 5.117,42€ i s’aplica d’acord amb la Resolució del 7 de febrer de 2024 de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i despeses, que aprova l’increment retributiu complementari del 0,5% vinculat a l’evolució del PIB. Es va acordar també a la mesa de negociació del 7 de febrer.

Aquest increment s’inclourà en la nòmina d’aquest mes de març i s’aplicarà sobre les retribucions bàsiques, els triennis, els complements específics i els complements de productivitat de tot el personal, tant laboral com funcionari.

Cal dir que, legalment, aquest increment només és per a les retribucions bàsiques, els triennis, els complements de destinació i les pagues extraordinàries del personal funcionari, però l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ho aplica també al personal laboral des del 2019, quan es va adherir a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

5.-Modificació de les bases d’execució del pressupost 2024 per incloure l’Aula Mentor.

S’ha aprovat per unanimitat.

S’ha aprovat inicialment la modificació de la base número 15, apartat 2, de les bases d’execució del pressupost 2024. El motiu és dotar de crèdit per fer front a les despeses que es generin per a la inscripció als cursos de l’Aula Mentor. El Ministeri girarà la corresponent liquidació a l’Ajuntament tal com es recull en la clàusula tercera del conveni entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i el Ministeri d’Educació i Formació Professional i Esports.

El finançament d’aquestes despeses es fa a través dels ingressos per  matrícules dels alumnes als cursos, per la qual cosa, si no hi ha inscripcions i, per tant, no es recapten ingressos, no es produeixen despeses. La resta de despeses generades per a la posada en marxa de l’Aula Mentor estan incloses dins del pressupost i les despeses de personal es cobreixen amb el personal adscrit al servei d’ocupació i les despeses corrents de l’Aula Mentor -manteniment i reparacions de l’aula- estan incloses en el programa 334 Promoció Cultural.

6.-Aprovació del reglament del servei de menjar a domicili per a la gent gran.

S’ha aprovat per unanimitat.

S’aprova el reglament que regirà el servei de menjar saludable per a la gent gran.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès crea un servei per assegurar que les persones grans que viuen a casa seva tinguin una alimentació adequada a la seva edat i a la seva salut i necessitats, és a dir: que sigui suficient, equilibrada, personalitzada i adaptada a les prescripcions mèdiques de cada persona. Amb això, es pretén que puguin continuar a casa seva, el màxim de temps possible, i en les millors condicions.

La Bisbal del Penedès és un municipi que té una superfície de més de 32 quilòmetres quadrats amb un total de vuit nuclis de població, alguns força separats entre ells, amb un total de 4.200 habitants. D’aquests, 809 superen els seixanta-cinc anys i, en aquest grup, hi ha 331 persones que viuen soles o acompanyades per una altra persona gran amb discapacitat o amb dependència. Tenint en compte la gran quantitat de persones grans que viuen al municipi, s’ha decidit crear aquest servei de menjar a domicili de gestió indirecta, ja que es farà mitjançant una concessió de serveis.

Aquest servei es prestarà de dilluns a divendres, al llarg de tot l’any, amb una freqüència de dos dies a la setmana i els menús es repartiran a domicili entre les 9 i les 15h, assignant un horari concret a cada usuari. Els menús es dissenyaran tenint en compte les necessitats de les persones usuàries, atenent la seva edat i el seu estat de salut. S’oferiren dietes normals, adreçades a les persones usuàries sense restriccions alimentàries, i dietes especials, destinades a les persones usuàries amb problemes de salut (hipocalòrica, hipercalòrica, diabètica, baixa en greixos, hipoproteica, hiperproteica, astringent, hiposòdica, rica en fibra, etc.). Els àpats consistiran en un primer plat, un segon plat, postres i pa, en fred i s’adaptaran a l’època estacional de l’any i al calendari festiu i tradicional. El preu públic d’aquest servei estarà subvencionat -en part- per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i s’aprovarà en les properes setmanes.

Els requisits d’accés al servei seran els següents:

a)Estar empadronat/da al municipi de la Bisbal del Penedès amb una antiguitat mínima d’un any.

b)Tenir més de seixanta-cinc anys

c)Tenir reconegut, com a mínim, el grau I de dependència o un 33% de discapacitat o tenir dificultats de mobilitat i manca d’autonomia personal, situació aquesta darrera que haurà de ser valorada pel servei.

d)Viure sol/a o acompanyat/da d’una persona major de seixanta-cinc anys, en situació de dependència o amb alguna discapacitat reconeguda.

7.-Donar compte dels Decrets d’alcaldia

L’alcaldessa dona compte dels Decrets d’alcaldia signats des del Ple ordinari de desembre i fins al dia de la convocatòria d’aquest Ple. Tots els regidors i regidores del consistori tenen accés als Decrets d’alcaldia des del moment en què s’aproven.

8.-Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.

L’alcaldessa dona compte de les actes de la Junta de Govern Local des del Ple ordinari de desembre fins al dia de la convocatòria d’aquest Ple. Val a dir que tots els regidors i regidores del consistori tenen accés als Decrets d’alcaldia des del moment en què s’aproven.

9.-Moció presentada pel grup municipal La Bisbal Decideix per “la millora de la coordinació entre entitats i l’accés a la informació d’activitats i esdeveniments.

S’aprova amb els vots a favor de La Bisbal Decideix (2) i Tots som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas (2) i les abstencions de Compromís amb la Bisbal (5), el PSC (1) i ERC (1).

S’aprova la moció per “la millora de la coordinació entre entitats i l’accés a la informació d’activitats i esdeveniments” amb els següents acords:

 • PRIMER. Fer ús del mòdul d’agenda de l’aplicació eAgora (aplicació usada actualment per l’Ajuntament per fer difusió de l’activitat municipal) per tal de millorar i facilitar l’accés públic a la informació d’actes, esdeveniments i activitats que es duen a terme al nostre municipi.
 • SEGON. Avaluar l’ús de la funcionalitat d’agenda compartida i les altres opcions que ja disposa l’aplicatiu eAgora per tal de gestionar un calendari compartit d’esdeveniments amb les entitats.
 • TERCER. Fer ús d’altres eines existents de calendaris compartits amb l’objectiu de millorar l’eficiència i la transparència de les reserves d’espais públics per part de totes aquelles persones i entitats que en vulguin fer ús i facilitar la coordinació entre entitats i evitar la contraprogramació o conflictes d’ús dels espais.
 • QUART. Realitzar una formació interna del personal de l’Ajuntament d’acord amb les funcionalitats actualitzades de l’aplicatiu eAgora que utilitza actualment l’Ajuntament com a mitjà de difusió. Tant per a la correcta gestió de les funcionalitats actuals com veure la possibilitat d’agilitzar tràmits actuals com pot ser la gestió dels abonaments de la piscina municipal, etc.

10.-Moció presentada pel grup municipal La Bisbal Decideix per “l’elaboració del Pla de protecció civil municipal DUPROCIM”.

No s’aprova, amb els vots a favor de La Bisbal decideix (2) i Tots som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas (2) i els vots en contra de Compromís amb la Bisbal (5), PSC (1) i ERC (1).

Es proposava arribar als següents acords:

 • PRIMER. Redactar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que és de caràcter obligatori.
 • SEGON. Que el DURPOCIM inclogui tots els plans dels riscos especials que, segons la Comissió de Protecció Civil estem obligats a desenvolupar al  nostre municipi: INFOCAT, INUNCAT, TRANSCAT i VENTCAT.
 • TERCER. Implementar un programa anual d’actuacions sobre la població amb els següents punts:
  • -Plànols d’evacuació que incloguin un centre de recepció, en cada urbanització. De manera que, en cas d’evacuació, la població sàpiga on s’ha de dirigir de manera ordenada.
  • -Definició dels mètodes d’avís a la ciutadania: megafonia, missatges, etc.
  • -Xerrades informatives i repartiment de tríptics als veïns per tal de minimitzar el risc d’incendi i explicar què cal fer perquè la seva llar pugui resistir un incendi forestal.
  • -Fer un llistat de persones en situació de dependència, gent gran, unitats familiars unipersonals, persones amb mobilitat reduïda o sense vehicle, en cada nucli urbà, per poder realitzar evacuacions especials.
  • -Realització de simulacres per posar a prova l’activació dels plans de protecció civil municipal per tal d’avaluar-ne l’operativitat.

11.-Moció presentada pel grup municipal La Bisbal Decideix per “la modificació del pla d’esterilització de les colònies felines”.

No s’aprova, amb els vots a favor de La Bisbal decideix (2) i Tots som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas (2) i els vots en contra de Compromís amb la Bisbal (5), PSC (1) i ERC (1).

La proposta d’acord de la moció era la següent:

PRIMER. Modificar l’actual estratègia d’esterilització de les colònies felines per tal de seguir la metodologia de gestió de colònies indicada pel ministeri i avalada pel col·legi de veterinaris de Catalunya: esterilitzant de forma contínua un grup d’individus sense passar a la següent colònia felina mentre no estiguin esterilitzats tots els membres del grup anterior.

12.-Moció presentada pel grup del PSC de “suport a la pagesia”.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (5), La Bisbal Decideix (2), PSC (1) i ERC (1) i l’abstenció de Tots som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas.

S’aproven els següents acords:

 • PRIMER.-Mostrar la solidaritat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb la pagesia i, especialment, la de la nostra ciutat.
 • SEGON.-Demanar la implicació, col·laboració i coordinació de totes les administracions: catalana, espanyola i europea, que tenen competències en agricultura i ramaderia per tal de trobar les solucions als reptes que afronta el sector primari. Escoltant-lo, negociant i pactant, sense prendre mesures i decisions unilaterals.
 • TERCER.-Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació del Govern d’Espanya, al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern de la Generalitat, a l’Oficina del Parlament Europeu a Catalunya i a totes les organitzacions agràries amb representació a Catalunya.

13.-Moció presentada pel grup municipal de Compromís amb la Bisbal pel “desplegament proporcionat i just dels Mossos d’Esquadra al Penedès”.

S’aprova per unanimitat.

S’aproven els següents acords:

 • PRIMER.-Reclamar al Departament d’Interior un desplegament proporcionat i just de Mossos d’Esquadra a la vegueria del Penedès fins a equiparar-nos amb les altres vegueries amb una població similar.
 • SEGON.-Exigir al Departament d’Interior i a la Delegació del Govern al Penedès la creació de la Regió Policial del Penedès, com disposen totes les altres vegueries de Catalunya.
 • TERCER.-Expressar el suport d’aquest Ajuntament al Cos dels Mossos d’Esquadra per la seva professionalitat, qualitat i eficiència en la prestació dels seus serveis vers la comunitat.
 • QUART.-Notificar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i a la Delegació del Govern al Penedès.

14.-Es dona compte al ple de l’informe resum de control intern de l’exercici 2022 per donar compliment a l’article 31.3. del RD 424/2017.

15.-Es dona compte de l’informe d’intervenció sobre el control de presa de raó en comptabilitat dels drets i ingressos del 2n trimestre del 2023, en compliment de l’article 4 del Reial decret 128/2018.

16.-Es dona compte de l’informe d’intervenció sobre el control de presa de raó en comptabilitat, dels drets i ingressos del 3r trimestre del 2023, en compliment de l’article 4 del Reial decret 128/2018.

17.-Es dona compte de l’informe d’intervenció sobre el control de la presa de raó en comptabilitat, dels drets i ingressos del 4t trimestre de 2023, en compliment de l’article 4 del Reial decret 128/2018.

18.-Es dona compte del Pla anual de control intern del 2024, donant compliment a l’article 31.3 del RD 424/2017.

Aquest control intern té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics està orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència i pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

19.-Es dona compte de l’informe d’intervenció relatiu al control de les despeses pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2023.

Es dona compte del compte pressupostari 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, que recull les despeses realitzades pendents de pagament. El 31 de desembre de 2023 teníem 28.578,19€ de saldo al compte 413, que són de factures corresponents a serveis realitzats el 2023, que van entrar a l’Ajuntament a finals del 2023 o començaments del 2024. Ara ja estan liquidades.

20.-Es dona compte de l’informe d’intervenció de l’execució del pressupost del 4t trimestre del 2023.

S’ha complert amb l’obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, dins dels terminis establerts, ja que es va enviar al Ministeri el 23 de gener de 2024.

21.-Es dona compte de l’informe d’intervenció del període mig de pagament a proveïdors del 4t trimestre del 2023.

Es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst, ja que és de 10,07 dies (el màxim és de 30 dies).

També es compleix amb l’obligació de presentar la informació requerida corresponent al 4t trimestre del 2023, car va ser presentada el 23 de gener de 2024.

22.-Es dona compte al ple dels informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, complint amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. Són dos informes:

-L’informe 36/2023, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021.

-L’informe 29/2023, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2021.

23.-Es dona compte al ple del Pla pressupostari a mig termini (2025/27)

Es dona compte al Ple del decret d’alcaldia del 6 de març, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini per al període 2025/27, segons el Pla de mandat d’aquest equip de govern.

24.-Es dona compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2023.

Es dona compte del Decret d’alcaldia del 28 de febrer, de la liquidació del pressupost del 2023.

El resum de la liquidació és el següent:

Romanent de tresoreria per a despeses generals: 2.564.136,17€

Resultat pressupostari: 1.895.422,12€, que és superàvit pressupostari.

Amb informe favorable del control permanent.

Es compleix amb la ràtio de deute perquè hi ha deute zero; es compleix amb la sostenibilitat financera i no es compleix amb l’estabilitat pressupostària ni la regla de la despesa, tot i que són indicadors que no són d’obligat compliment.

PRECS I PREGUNTES

Pròximament podreu veure el vídeo de la sessió aquí: https://actes.bisbalpenedes.com/session/portadaPublica


Este lunes 18 de marzo se ha celebrado el Pleno ordinario de este trimestre en el Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Este lunes 18 de marzo, a las 18h, se ha celebrado el Pleno ordinario de este trimestre en el Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Han asistido todos los miembros del consistorio bisbalenc y se han tratado los siguientes puntos:

1.-Aprobación del acta del Pleno ordinario del 18 de diciembre

Se ha aprobado por unanimidad

2.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 27 de febrero

Se ha aprobado por unanimidad

3.-Aprobación del convenio para la creación del Aula Mentor de formación.

Se ha aprobado por unanimidad.

Se ha aprobado el convenio entre el Ajuntament de la Bisbal del Penedès y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para que la Bisbal sea un municipio con “Aula Mentor” durante cuatro años, a través del servicio SOMOS Bisbal. El Ajuntament de la Bisbal del Penedès recibe 4.000€ para la creación de las aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través del Aula Mentor.

EL Aula Mentor es un mecanismo establecido por la Administración General del Estado para favorecer el impulso y el desarrollo de las competencias personales y profesionales a través de las tecnologías de la información y la comunicación y combinando adecuadamente los aspectos educativos, culturales y de promoción del uso eficiente y sostenible de las tecnologías. Así, se trata de un servicio de ofrecimiento de un amplio abanico de formación no reglada para personas mayores de 18 años -para personas ocupadas o al paro- a través de internet, con el desarrollo de la iniciativa de formación abierta.

Con este mecanismo, la Bisbal del Penedès es el segundo municipio de la comarca que pone al alcance de la ciudadanía materiales de formación con asistencia tutorial y telemática y, en algún caso, presencial, para el aprendizaje, información u orientación profesional. Los cursos no tienen plazos, la matrícula está abierta todo el año a excepción de agosto, aunque la matrícula de cada curso es muy reducida. El aula se ubicará en la planta baja del CMC, donde el alumnado contará con la asistencia y seguimiento de la técnica de Ocupación.

El precio de la matrícula es de 48€ si el curso dura 2 meses, que es el mínimo. Si el curso dura más, el precio será de 24€ mensuales. La duración del curso varía en función del ritmo de cada cual y, cuando el alumno finaliza las actividades y previa autorización del tutor, puede presentarse al examen y conseguir el certificado de aprovechamiento.

El catálogo ofrece formación en 17 ámbitos:

 • Administración y gestión, con diferentes itinerarios
 • Formación agraria de control de plagas, jardinería, floristería y agricultura ecológica, entre otros.
 • Artes gráficas
 • Comercio y marketing, con varios itinerarios
 • Electricidad y electrónica, con varios itinerarios
 • Hostelería y turismo, con varios itinerarios
 • Cursos de imagen personal
 • Imagen y sonido, con varios itinerarios
 • Industrias alimentarias, con varios itinerarios
 • Informática y comunicaciones, con varios itinerarios
 • Instalaciones y mantenimiento, con varios itinerarios
 • Sanidad con formación de planes de emergencia, transporte sanitario y servicios farmacéuticos
 • Seguridad y medio ambiente, con varios itinerarios
 • Servicios socioculturales y servicios en la comunidad, con varios itinerarios
 • Textil, confección y piel, con varios itinerarios
 • Vidrio y cerámica, con varios itinerarios
 • Y competencias lingüísticas en inglés y lenguaje de signos

Durante las próximas semanas se convocarán reuniones informativas para explicar la oferta formativa y el funcionamiento del Aula Mentor.

4.-Aprobación del incremento retributivo adicional del 0,5% del personal municipal funcionario y laboral, con efectos del 1 de enero de 2023.

Se ha aprobado por unanimidad.

Se ha aprobado, con efectos del 1 de enero de 2023, un incremento retributivo adicional del 0,5% sobre las retribuciones del personal municipal, respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022. Este incremento es de un total de 5.117,42€ y se aplica de acuerdo con la Resolución del 7 de febrero de 2024 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y gastos, que aprueba el incremento retributivo complementario del 0,5% vinculado a la evolución del PIB. Se acordó también en la mesa de negociación del 7 de febrero.

Este incremento se incluirá en la nómina de este mes de marzo y se aplicará sobre las retribuciones básicas, los trienios, los complementos específicos y los complementos de productividad de todo el personal, tanto laboral como funcionario.

Cabe decir que, legalmente, este incremento solo es para las retribuciones básicas, los trienios, los complementos de destino y las pagas extraordinarias del personal funcionario, pero el Ajuntament de la Bisbal del Penedès lo aplica también al personal laboral desde el 2019, cuando se adhirió en el Acuerdo común de condiciones para los empleados públicos de los entes locales de Catalunya de menos de 20.000 habitantes.

5.-Modificación de las bases de ejecución del presupuesto 2024 para incluir el Aula Mentor.

Se ha aprobado por unanimidad.

Se ha aprobado inicialmente la modificación de la base número 15, apartado 2, de las bases de ejecución del presupuesto 2024. El motivo es dotar de crédito para hacer frente a los gastos que se generen para la inscripción en los cursos del Aula Mentor. El Ministerio le girará la correspondiente liquidación al Ayuntamiento tal como se recoge en la cláusula tercera del convenio entre el Ajuntament de la Bisbal del Penedès y el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes.

La financiación de estos gastos se hace a través de los ingresos por matrículas de los alumnos en los cursos, por lo cual, si no hay inscripciones y, por lo tanto, no se recaudan ingresos, no se producen gastos. El resto de gastos generados para la puesta en marcha del Aula Mentor están incluidos dentro del presupuesto y los gastos de personal se cubren con el personal adscrito al servicio de ocupación y los gastos corrientes del Aula Mentor -mantenimiento y reparaciones del aula- están incluidas en el programa 334 Promoción Cultural.

6.-Aprobación del reglamento del servicio de comer a domicilio para la gente mayor.

Se ha aprobado por unanimidad.

Se aprueba el reglamento que regirá el servicio de comer saludable para la gente mayor.

El Ajuntament de la Bisbal del Penedès crea un servicio para asegurar que las personas mayores que viven en su casa tengan una alimentación adecuada a su edad y a su salud y necesidades, es decir: que sea suficiente, equilibrada, personalizada y adaptada a las prescripciones médicas de cada persona. Con esto, se pretende que puedan continuar en su casa, el máximo de tiempo posible, y en las mejores condiciones.

La Bisbal del Penedès es un municipio que tiene una superficie de más de 32 kilómetros cuadrados con un total de ocho núcleos de población, algunos bastante separados entre ellos, con un total de 4.200 habitantes. De estos, 809 superan los sesenta y cinco años y, en este grupo, hay 331 personas que viven solas o acompañadas por otra persona grande con discapacidad o con dependencia. Teniendo en cuenta la gran cantidad de personas grandes que viven en el municipio, se ha decidido crear este servicio de comida a domicilio de gestión indirecta, puesto que se hará mediante una concesión de servicios.

Este servicio se prestará de lunes a viernes, a lo largo de todo el año, con una frecuencia de dos días en la semana y los menús se repartirán a domicilio entre las 9 y las 15h, asignando un horario concreto para cada usuario. Los menús se diseñarán teniendo en cuenta las necesidades de las personas usuarias, atendiendo su edad y su estado de salud. Se ofrecieron dietas normales, dirigidas a las personas usuarias sin restricciones alimentarias, y dietas especiales, destinadas a las personas usuarias con problemas de salud (hipocalórica, hipercalórica, diabética, baja en grasas, hipoproteica, hiperproteica, astringente, hiposódica, rica en fibra, etc.). Las comidas consistirán en un primer plato, un segundo plato, postres y pan, en frío y se adaptarán a la época estacional del año y al calendario festivo y tradicional. El precio público de este servicio estará subvencionado -en parte- por el Ajuntament de la Bisbal del Penedès y se aprobará en las próximas semanas.

Los requisitos de acceso al servicio serán los siguientes:

 • a)Estar empadronado/da en el municipio de la Bisbal del Penedès con una antigüedad mínima de un año.
 • b)Tener más de sesenta y cinco años
 • c)Tener reconocido, como mínimo, el grado I de dependencia o un 33% de discapacidad o tener dificultades de movilidad y carencia de autonomía personal, situación esta última que tendrá que ser valorada por el servicio.
 • d)Vivir sol/a o acompañado/da de una persona mayor de sesenta y cinco años, en situación de dependencia o con alguna discapacidad reconocida.

7.-Dar cuenta de los Decretos de alcaldía

La alcaldesa da cuenta de los Decretos de alcaldía firmados desde el Pleno ordinario de diciembre y hasta el día de la convocatoria de este Pleno. Todos los concejales y concejalas del consistorio tienen acceso a los Decretos de alcaldía desde el momento en que se aprueban.

8.-Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local.

La alcaldesa da cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local desde el Pleno ordinario de diciembre hasta el día de la convocatoria de este Pleno. Justo es decir que todos los concejales y concejalas del consistorio tienen acceso a los Decretos de alcaldía desde el momento en que se aprueban.

9.-Moción presentada por el grupo municipal La Bisbal Decide por “la mejora de la coordinación entre entidades y el acceso a la información de actividades y acontecimientos.

Se aprueba con los votos a favor de La Bisbal Decideix (2) y Tots som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas (2) y las abstenciones de Compromís amb la Bisbal (5), el PSC (1) y ERC (1).

Se aprueba la moción por “la mejora de la coordinación entre entidades y el acceso a la información de actividades y acontecimientos” con los siguientes acuerdos:

 • PRIMERO. Hacer uso del módulo de agenda de la aplicación eAgora (aplicación usada actualmente por el Ajuntament para hacer difusión de la actividad municipal) para mejorar y facilitar el acceso público a la información de actas, acontecimientos y actividades que se llevan a cabo en nuestro municipio.
 • SEGUNDO. Evaluar el uso de la funcionalidad de agenda compartida y las otras opciones de las que ya dispone el aplicativo eAgora para gestionar un calendario compartido de acontecimientos con las entidades.
 • TERCERO. Hacer uso de otras herramientas existentes de calendarios compartidos con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia de las reservas de espacios públicos por parte de todas aquellas personas y entidades que quieran hacer uso y facilitar la coordinación entre entidades y evitar la contraprogramación o conflictos de uso de los espacios.
 • CUARTO. Realizar una formación interna del personal del Ajuntament de acuerdo con las funcionalidades actualizadas del aplicativo eAgora que utiliza actualmente el Ajuntament como medio de difusión. Tanto para la correcta gestión de las funcionalidades actuales como ver la posibilidad de agilizar trámites actuales como puede ser la gestión de los abonos de la piscina municipal, etc.

10.-Moción presentada por el grupo municipal La Bisbal Decide por “la elaboración del Plan de protección civil municipal DUPROCIM”.

No se aprueba, con los votos a favor de La Bisbal decideix (2) y Tots som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas (2) y los votos en contra de Compromís amb la Bisbal (5), PSC (1) y ERC (1).

Se proponía llegar a los siguientes acuerdos:

 • PRIMERO. Redactar el Documento Único de Protección Civil Municipal (DUPROCIM) que es de carácter obligatorio.
 • SEGUNDO. Que el DURPOCIM incluya todos los planes de los riesgos especiales que, según la Comisión de Protección Civil estamos obligados a desarrollar en nuestro  municipio: INFOCAT, INUNCAT,TRANSCAT y *VENTCAT.
 • TERCERO. Implementar un programa anual de actuaciones sobre la población con los siguientes puntos:
  • -Planos de evacuación que incluyan un centro de recepción, en cada urbanización. De forma que, en caso de evacuación, la población sepa donde se tiene que dirigir de manera ordenada.
  • -Definición de los métodos de aviso a la ciudadanía: megafonía, mensajes, etc.
  • -Charlas informativas y reparto de trípticos a los vecinos para minimizar el riesgo de incendio y explicar qué hay que hacer para que su hogar pueda resistir un incendio forestal.
  • -Hacer un listado de personas en situación de dependencia, gente mayor, unidades familiares unipersonales, personas con movilidad reducida o sin vehículo, en cada casco urbano, para poder realizar evacuaciones especiales.
  • -Realización de simulacros para poner a prueba la activación de los planes de protección civil municipal para evaluar la operatividad.

11.-Moción presentada por el grupo municipal La Bisbal Decide por “la modificación del plan de esterilización de las colonias felinas”.

No se aprueba, con los votos a favor de La Bisbal decideix (2) y Tots som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas (2) y los votos en contra de Compromís amb la Bisbal (5), PSC (1) y ERC (1).

La propuesta de acuerdo de la moción era la siguiente:

 • PRIMERO. Modificar la actual estrategia de esterilización de las colonias felinas para seguir la metodología de gestión de colonias indicada por el ministerio y avalada por el colegio de veterinarios de Catalunya: esterilizando de forma continua un grupo de individuos sin pasar a la siguiente colonia felina mientras no estén esterilizados todos los miembros del grupo anterior.

12.-Moción presentada por el grupo del PSC de “apoyo a la payesía”

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (5), La Bisbal Decideix (2), PSC (1) y ERC (1) y la abstención de Tots som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas.

Se aprueban los siguientes acuerdos:

 • PRIMERO.-Mostrar la solidaridad del Ajuntament de la Bisbal del Penedès con la payesía y, especialmente, la de nuestra ciudad.
 • SEGUNDO.-Pedir la implicación, colaboración y coordinación de todas las administraciones: catalana, española y europea, que tienen competencias en agricultura y ganadería para encontrar las soluciones a los retos que afronta el sector primario. Escuchándolo, negociando y pactando, sin tomar medidas y decisiones unilaterales.
 • TERCERO.-Hacer llegar estos acuerdos al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación del Gobierno de España, al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural del Gobierno de la Generalitat, a la Oficina del Parlamento Europeo en Catalunya y a todas las organizaciones agrarias con representación en Catalunya.

13.-Moción presentada por el grupo municipal de Compromís amb la Bisbal por el “despliegue proporcionado y justo de los Mossos d’Esquadra en el Penedès”.

Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban los siguientes acuerdos:

 • PRIMERO.-Reclamar al Departamento de Interior un despliegue proporcionado y justo de Mossos d’Esquadra a la veguería del Penedès hasta equipararnos con las otras veguerías con una población similar.
 • SEGUNDO.-Exigir al Departamento de Interior y a la Delegación del Gobierno en el Penedès la creación de la Región Policial del Penedès, como disponen todas las otras veguerias de Catalunya.
 • TERCERO.-Expresar el apoyo de este ayuntamiento al Cuerpo de los Mossos d’Esquadra por su profesionalidad, calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios hacia la comunidad.
 • CUARTO.-Notificar estos acuerdos al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, a la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra y a la Delegación del Gobierno en el Penedès.

14.-Se da cuenta al pleno del informe resumen de control interno del ejercicio 2022 para dar cumplimiento en el artículo 31.3. del RD 424/2017.

15.-Se da cuenta del informe de intervención sobre el control de presa de razón en contabilidad de los derechos e ingresos del 2.º trimestre del 2023, en cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 128/2018.

16.-Se da cuenta del informe de intervención sobre el control de presa de razón en contabilidad, de los derechos e ingresos del 3.º trimestre del 2023, en cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 128/2018.

17.-Se da cuenta del informe de intervención sobre el control de la presa de razón en contabilidad, de los derechos e ingresos del 4.º trimestre de 2023, en cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 128/2018.

18.-Se da cuenta del Plan anual de control interno del 2024, dando cumplimiento en el artículo 31.3 del RD 424/2017.

Este control interno tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos está orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

19.-Se da cuenta del informe de intervención relativo al control de los gastos pendientes de aplicar en el presupuesto del ejercicio 2023.

Se da cuenta de la cuenta presupuestaria 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar en el presupuesto”, que recoge los gastos realizados pendientes de pago. El 31 de diciembre de 2023 teníamos 28.578,19€ de saldo a la cuenta 413, que son de facturas correspondientes a servicios realizados el 2023, que entraron al ayuntamiento a finales del 2023 o comienzos del 2024. Ahora ya están liquidadas.

20.-Se da cuenta del informe de intervención de la ejecución del presupuesto del 4.º trimestre del 2023.

Se ha cumplido con la obligación de remisión telemática de la información requerida, dentro de los plazos establecidos, puesto que se envió al Ministerio el 23 de enero de 2024.

21.-Se da cuenta del informe de intervención del periodo medio de pago a proveedores del 4.º trimestre del 2023.

Se cumple con el periodo medio de pago a proveedores legalmente previsto, puesto que es de 10,07 días (el máximo es de 30 días).

También se cumple con la obligación de presentar la información requerida correspondiente al  4.º trimestre del 2023, puesto que fue presentada el 23 de enero de 2024.

22.-Se da cuenta al pleno de los informes de la Sindicatura de Comptes de Cataluña, cumpliendo con la disposición adicional sexta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas. Son dos informes:

-El informe 36/2023, relativo al seguimiento de las recomendaciones de los informes de la Cuenta general de las corporaciones locales, ejercicios 2004-2021.

-El informe 29/2023, relativo a la Cuenta general de las corporaciones locales, ejercicio 2021.

23.-Se da cuenta al pleno del Plan presupuestario a medio plazo (2025/27)

Se da cuenta al Pleno del decreto de alcaldía del 6 de marzo, de aprobación del plan presupuestario a medio plazo para el periodo 2025/27, según el Plan de mandato de este equipo de gobierno.

24.-Se da cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023.

Se da cuenta del Decreto de alcaldía del 28 de febrero, de la liquidación del presupuesto del 2023.

El resumen de la liquidación es el siguiente:

Permaneciendo de tesorería para gastos generales: 2.564.136,17€

Resultado presupuestario: 1.895.422,12€, que es superávit presupuestario.

Con informe favorable del control permanente.

Se cumple con la ratio de deuda porque hay deuda cero; se cumple con la sostenibilidad financiera y no se cumple con la estabilidad presupuestaria ni la regla del gasto, a pesar de que son indicadores que no son de obligado cumplimiento.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Proximamente podréis ver el vídeo de la sesión aquí: https://actes.bisbalpenedes.com/session/portadaPublica

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *