Com es defineix la figura de GRAN TENIDOR?

Com es defineix la figura de GRAN TENIDOR?

La Llei Estatal pel Dret a l’Habitatge (12/2023 de 24 de maig)  atorga a les comunitats autònomes la possibilitat rebaixar, de 10 a 5 o més, el nombre d’immobles urbans d’ús residencial per ser considerat un gran tenidor i sempre que aquests immobles s’ubiquin en entorns que hagin estat declarats com a mercat residencial tens.

La Generalitat de Catalunya, fent ús de la facultat que li atorga la norma estatal, en la memòria definitiva presentada davant el Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana per a la declaració de 140 municipis de Catalunya com a zones de mercat residencial tens, en l’àmbit autonòmic defineix com a gran tenidor aquelles persones físiques o jurídiques titulars de 5 o més immobles d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500m2 d’ús residencial, excloent garatges i trasters, que s’ubiquin en entorns que hagin estat declarats com a mercat residencial tens.

D’altra banda, cal tenir en compte que Catalunya ja compta amb una normativa anterior (Llei 1/2022, de 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016, aprovada per la Generalitat de Catalunya per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge), que inclou com a grans tenidors les entitats financeres i les seves filials immobiliàries,  i els fons d’inversió, i de capital i risc.

CRITÈRIS DE CÒMPUT

L’habitatge habitual de la persona física es té en compte en el còmput d’immobles?

El legislador no fa referència a la possible exclusió de l’habitatge habitual de la persona física, per la qual cosa s’hauran de computar.

Com es computen les titularitats?

La defectuosa tècnica legislativa de la Llei 12/2023, està generant gran confusió a l’hora d’establir un criteri clar sobre el còmput de les titularitats. No obstant això, ens referirem a alguns dels criteris unificadors, no vinculants, que apliquen els jutjats i tribunals a l’hora de clarificar el concepte de gran tenidor:

a) A més de la titularitat plena sobre l’immoble, computaran les titularitats de drets reals que comportin per si soles les facultats d’ús i gaudi o la possibilitat de fer actes d’administració ordinària sobre aquest. Exemple: L’Usdefruit.

b) En el cas de titularitats compartides o copropietats, s’inclouran en el còmput únicament les propietats amb un percentatge de participació de les quals sigui superior al 50%. Si tinc un habitatge al 50% amb la meva parella, aquesta NO computa.

c) En el cas també de titularitats compartides, per assolir el còmput dels 1.500m2 d’ús residencial, s’haurà de fer el càlcul tenint en compte les participacions, incloent-hi totes les finques sobre les quals tingui alguna quota de participació.

d) En el cas d’una finca registral consistent en un edifici compost de diversos habitatges i/locals, n’hi haurà prou que hi hagi una part susceptible de ser destinada a habitatge perquè s’inclogui en el còmput, tot i que en tot cas constarà com un únic immoble.

Quin és l’entorn geogràfic de referència per fer el còmput de les titularitats?

Quan el còmput es realitzi d’acord amb el que resulti de la declaració de zones de mercat residencial tens (5 o més immobles), es computaran únicament aquells que estiguin ubicats en aquest àmbit.

Si te qualsevol dubte, contacti amb la Cambra, els nostres serveis jurídics li resoldrà.

Font: Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *