Evolució del cost laboral a Catalunya al quart trimestre del 2023

El darrer informe publicat per l’idescat revela una evolució significativa en el cost laboral per treballador i mes a catalunya durant el quart trimestre del 2023. Els números presentats mostren un increment del 5,6% respecte al mateix període de l’any anterior, arribant a una xifra de 3.394,01 euros. aquesta tendència al creixement també es reflecteix en els sectors específics analitzats, destacant-se els increments en els àmbits de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la cultura i el turisme.

En el sector de les TIC, el cost laboral per treballador i mes ha assolit els 5.660,27 euros, mostrant un augment del 10,3% en relació amb l’any anterior. Aquesta xifra posa de manifest la importància i el valor afegit que aquest sector aporta a l’economia catalana. Paral·lelament, en el sector de la cultura, el creixement ha estat del 3,4%, situant-se el cost laboral en 3.703,12 euros per treballador i mes.

Dins del subsector audiovisual i de la publicitat, s’ha registrat el cost laboral més elevat, arribant a la xifra de 3.973,00 euros. Això indica la solidesa i el dinamisme d’aquest àmbit, que continua sent un dels motors de la creativitat i la innovació a catalunya.

Pel que fa al sector del turisme, s’ha observat un creixement del 3,4% en comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior, amb un cost laboral de 2.539,40 euros per treballador i mes. Dins d’aquest sector, el subsector del transport del turisme ha assolit el cost laboral més alt, situant-se en 3.952,24 euros.

D’altra banda, en quant al cost salarial per treballador i mes, s’ha produït un increment del 4,6%, arribant a la xifra de 2.556,83 euros a Catalunya. Aquesta dada és reveladora de l’evolució del mercat laboral i dels salaris en diferents sectors de l’economia catalana.

En el sector de les TIC, el cost salarial ha arribat als 4.527,67 euros, demostrant la valoració i la demanda del talent en aquest àmbit. en el sector de la cultura, el cost salarial ha estat de 2.839,23 euros, mentre que en el turisme ha estat de 1.893,47 euros per treballador i mes.

Cal destacar també l’anàlisi del cost salarial per hora efectiva, que s’ha situat en 20,34 euros, mentre que el cost laboral per hora efectiva ha estat de 27,00 euros. En els sectors específics estudiats, les TIC han presentat el cost salarial per hora efectiva més elevat, amb 32,17 euros, seguit de la cultura, amb 21,96 euros, i el turisme, amb 16,43 euros.

Finalment, cal assenyalar que el nombre de llocs de treball vacants ha registrat un increment del 1,4% respecte a l’any anterior, arribant a la xifra de 26.927. D’aquesta manera, el sector serveis continua concentrant la majoria de les vacants, amb un 86,9% del total.

En conclusió, les dades presentades en aquest informe reflecteixen una evolució positiva del cost laboral a catalunya durant el quart trimestre del 2023, amb increments significatius en sectors clau com les TIC, la cultura i el turisme. Això evidencia la vitalitat de l’economia catalana i la seva capacitat per adaptar-se als canvis i afrontar nous reptes en el mercat laboral.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *