El Govern aprova les instruccions per als membres de les meses electorals per a les properes eleccions al Parlament


· El document presenta les normes de funcionament de les més de 8.000 meses electorals que es constituiran gràcies a la participació de gairebé 75.000 persones

El Govern ha aprovat el manual d’instruccions que rebran els membres de les meses electorals el pròxim 12 de maig amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya. El document recull aspectes com l’hora de constitució de les meses, l’obertura dels col·legis, el mecanisme per fer l’escrutini i el final de la jornada electoral, entre d’altres.

Constitució de la mesa electoral

Pel que fa a la constitució de les meses electorals, el manual estableix que el president o presidenta de la mesa, els dos vocals i els suplents s’han de reunir a les 8 hores del dia 12 de maig al local indicat al seu nomenament per constituir la mesa electoral. En cas que el president o presidenta no es presenti, hauria de ser substituït pel primer suplent; en segon lloc, si aquest no hi és, pel segon suplent; en tercer lloc, si no hi ha cap suplent, pel primer vocal i, per últim, pel segon vocal. Si els vocals no s’hi presenten o bé prenen possessió com a president o presidenta, se substituiran pels suplents respectius.

Una vegada constituïda la mesa, i abans de l’inici de la votació, els membres han de comprovar que disposen de tots els materials necessaris per al bon funcionament del procés electoral. En aquest sentit, cada mesa electoral ha de disposar, com a mínim, dels elements següents: una urna per mesa electoral, una cabina de votació, sobres i paperetes. També, impresos com ara llistes en paper del cens d’electors a la mesa, models oficials d’actes, una llista numerada de votants, certificats de votació, una còpia dels nomenaments dels interventors que actuen davant la mesa, una còpia dels nomenaments dels electors inscrits en el cens de la mesa que han d’actuar com a interventors en una altra mesa, un joc de tres sobres on s’ha d’introduir la documentació electoral un cop finalitzat l’escrutini, i els corresponents rebuts de lliurament que justifiquen que la mesa ha lliurat la documentació al final de la jornada electoral.

Les persones que actuïn com a membres de les meses electorals tenen dret a una indemnització de 70 euros. Els presidents o presidentes tindran un increment de 10 euros per lliurar la documentació electoral al jutjat de primera instància o de pau i en els municipis de més de 500 meses, l’increment serà de 25 euros.

Per la seva banda, els representants de l’Administració han de transmetre les dades de constitució, participació i resultats provisionals de la mesa al Centre de Recollida d’Informació (CRI) perquè se’n faci difusió pública. En aquest sentit, han de demanar la confirmació oficial de l’obertura de la mesa, el nombre de votants en les hores establertes i els resultats de la votació un cop finalitzat l’escrutini.

Votació

El manual estableix que a les 9 hores ha de començarla votaciói la presidència de la mesa ho ha d’anunciar amb les paraules «comença la votació», que ha de continuar sense interrupció fins a les 20 hores. Les meses electorals han d’admetre el vot de qualsevol persona que estigui inscrita en el cens electoral d’aquella mesa. Les persones amb alguna discapacitat podran anar acompanyades d’una altra persona o utilitzar algun mitjà material per traslladar els sobres electorals als membres de la mesa.

Fi de la votació

A les 20 horesla presidència ha d’anunciar en veu alta que «conclou la votació». Si la votació s’hagués hagut d’interrompre en qualsevol moment del dia, l’horari de votació s’hauria de prorrogar durant el temps que hagi durat la interrupció. Si després d’anunciar-se el final de la votació queden al local electoral o al seu accés persones que encara no han votat, la presidència ha de permetre que votin, però no ha de permetre que voti ningú més.

Tot seguit, el president o presidenta ha d’introduir dins l’urna els sobres que contenen les paperetes de vot enviades per correu. A continuació, poden votar els membres de la mesa i els interventors que hi tinguin dret a votar. En aquest cas, s’ha d’anotar a la llista numerada de votants la secció i la mesa electoral en què estan inscrits els interventors i interventores que no figurin en el cens de la mesa.

Finalment, els vocals i els interventors han de signar les llistes numerades devotants, al marge de cadascun dels fulls i immediatament sota de l’últim nom escrit.

Escrutini

Un cop ha acabat la votació, s’han d’escrutar els vots de forma immediata i sense interrupcions. L’escrutini és públic i no es pot suspendre si no és per causa de força major. Les persones que hi assisteixen com a públic no poden formular cap reclamació o protesta mentre duri l’escrutini i el president o presidenta de la mesa ha d’ordenar l’expulsió immediata de les persones que entorpeixin o pertorbin l’escrutini.

L’escrutini segueix els següents passos: en primer lloc, s’obre l’urna i la presidència extreu els sobres un per un, els obre i llegeix les paperetes en veu alta. Els sobres oberts s’han de conservar per al recompte posterior. En examinar els sobres i les paperetes, a més dels vots vàlids a candidatures, es poden trobar casos de vots blancs i vots nuls, que s’han de comptabilitzar de forma separada. Els vots vàlids són la suma dels vots a candidatures més els vots en blanc.

En segon lloc, la presidència de la mesa ha d’ensenyar cada papereta, una vegada llegida, als vocals, interventors i apoderats. Si algun notari, candidat o representant de candidatura present a l’acte d’escrutini té dubtes sobre el contingut d’una papereta llegida per la presidència, pot demanar que s’examini davant els membres de la mesa. La mesa ha de comprovar que el nombre de sobres introduïts a cada urna coincideix amb el nombre de votants anotats en la llista numerada de votants i la presidència ha de demanar si hi ha cap protesta o reclamació per fer contra l’escrutini realitzat; si n’hi ha, la mesa ha de resoldre per majoria dels membres.

Les paperetes de votació s’han de destruir en presència de les persones assistents excepte aquelles que no es considerin vàlides (vots nuls) i les que han estat objecte d’alguna reclamació.

A continuació, la presidència de la mesa ha d’anunciar, en veu alta, el resultat de la votació, indicant el nombre d’electors i electores censats, el nombrede certificats censals aportats i de les sentències, si escau; el nombre de votants; el nombre de vots nuls; el nombre de vots en blanc i el nombre de vots obtinguts per cada candidatura.

Un cop finalitzat l’escrutini i fet públic el resultat, s’ha d’estendre l’acta de la sessió, emplenant l’imprès amb les dades anunciades per la presidència. Aquesta ha d’anar signada pel president o presidenta de la mesa, els dos vocals i els interventors de les candidatures i se n’han de lliurar còpies als representants de l’Administració, representants de candidatura, interventors, apoderats i candidats que ho sol·licitin.

Final de la jornada electoral

Un cop acabades les tasques anteriors, la mesa prepara la documentació electoral i la distribueix en tres sobres.

El sobre número 1 ha d’incloure un original de l’acta de constitució de la mesa, un original de l’acta de la sessió i els documents als quals fa referència l’acta de la sessió (llista numerada de votants, paperetes nul·les o que han estat objecte de reclamació, la llista del cens electoral utilitzada, les certificacions censals específiques o sentències judicials aportades, i les còpies de les credencials dels interventors o les mateixes credencials si no se n’han rebut les còpies). Si escau, el sobre S.10, que conté les sol·licituds de reintegrament de les despeses de franqueig de les persones que han emès el vot per correu (a la part inferior del certificat d’inscripció en el cens lectoral).

Els sobres número 2 i 3 han d’incloure una còpia de l’acta de constitució de la mesa i una còpia de l’acta de la sessió.

Després de tancar els sobres, el president, vocals i interventors han de signar els sobres de manera que les signatures creuin les solapes.

La presidència de la mesa ha de lliurar els sobres 1 i 2 al jutjat de primera instància o de pau de la demarcació on es troba la mesa. Pot estar acompanyat d’un vocal i els interventors que ho desitgin. Les forces i cossos de seguretat han d’acompanyar i, si cal, facilitar el desplaçament d’aquestes persones, que haurà de rebre el jutge i signar el rebut corresponent.

Finalment, com a mínim un dels vocals ha de quedar-se al local electoral fins al lliurament del sobre número 3, que recollirà un empleat del servei de Correus. Aquest s’ha de fer càrrec del sobre i ha de signar el rebut corresponent.

Una vegada han estat lliurats els sobres números 1 i 2 al jutge o jutgessa acaben les funcions dels membres de la mesa que han acudit al jutjat; i una vegada lliurat el sobre número 3 a l’empleat o empleada de Correus, acaben les funcions del membre de la mesa que ha romàs al local electoral.

Font: Gencat Sala de Premsa

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *