L’Ajuntament posarà en marxa l’Aula Mentor de formació properament

El Ple ordinari del dilluns 18 de març va aprovar per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports perquè la Bisbal sigui un municipi amb “Aula Mentor” durant quatre anys, a través del servei SOM Bisbal. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès rep 4.000€ per a la creació de les aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través de l’Aula Mentor.

L’Aula Mentor és un mecanisme establert per l’Administració General de l’Estat per tal d’afavorir l’impuls i el desenvolupament de les competències personals i professionals a través de les tecnologies de la informació i la comunicació i combinant adequadament els aspectes educatius, culturals i de promoció de l’ús eficient i sostenible de les tecnologies. Així, es tracta d’un servei d’oferiment d’un ampli ventall de formació no reglada per a persones majors de 18 anys -per a persones ocupades o a l’atur- a través d’internet, amb el desenvolupament de la iniciativa de formació oberta.

Amb aquest mecanisme, la Bisbal del Penedès és el segon municipi de la comarca que posa a l’abast de la ciutadania materials de formació amb assistència tutorial i telemàtica i, en algun cas, presencial, per a l’aprenentatge, informació o orientació professional. Els cursos no tenen terminis, la matrícula està oberta tot l’any a excepció de l’agost, tot i que la matrícula de cada curs és molt reduïda. L’aula s’ubicarà a la planta baixa del CMC, on l’alumnat comptarà amb l’assistència i seguiment de la tècnica d’Ocupació.

El preu de la matrícula és de 48€ si el curs dura 2 mesos, que és el mínim. Si el curs dura més, serà de 24€ mensuals. La durada del curs varia en funció del ritme de cadascú i, quan l’alumne finalitza les activitats i prèvia autorització del tutor, pot presentar-se a l’examen i aconseguir el certificat d’aprofitament.

El catàleg ofereix formació en 17 àmbits:

 • Administració i gestió, amb diferents itineraris
 • Formació agrària de control de plagues, jardineria, floristeria i agricultura ecològica, entre d’altres
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting, amb diversos itineraris
 • Electricitat i electrònica, amb diversos itineraris
 • Hostaleria i turisme, amb diversos itineraris
 • Cursos d’imatge personal
 • Imatge i so, amb diversos itineraris
 • Indústries alimentàries, amb diversos itineraris
 • Informàtica i comunicacions, amb diversos itineraris
 • Instal·lacions i manteniment, amb diversos itineraris
 • Sanitat amb formació de plans d’emergència, transport sanitari i serveis farmacèutics
 • Seguretat i medi ambient, amb diversos itineraris
 • Serveis socioculturals i serveis a la comunitat, amb diversos itineraris
 • Tèxtil, confecció i pell, amb diversos itineraris
 • Vidre i ceràmica, amb diversos itineraris
 • I competències lingüístiques en anglès i llenguatge de signes

Durant les pròximes setmanes es convocaran reunions informatives per explicar l’oferta formativa i el funcionament de l’Aula Mentor.


CASTELLANO | El Pleno ordinario del lunes 18 de marzo aprobó por unanimidad el convenio entre el Ajuntament de la Bisbal del Penedès y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para que la Bisbal sea un municipio con “Aula Mentor” durante cuatro años, a través del servicio SOM Bisbal. El Ajuntament de la Bisbal del Penedès recibe 4.000€ para la creación de las aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través del Aula Mentor.

EL Aula Mentor es un mecanismo establecido por la Administración General del Estado para favorecer el impulso y el desarrollo de las competencias personales y profesionales a través de las tecnologías de la información y la comunicación y combinando adecuadamente los aspectos educativos, culturales y de promoción del uso eficiente y sostenible de las tecnologías. Así, se trata de un servicio mediante el que se ofrece un amplio abanico de formación no reglada para personas mayores de 18 años -para personas ocupadas o al paro- a través de internet, con el desarrollo de la iniciativa de formación abierta.

Con este mecanismo, la Bisbal del Penedès es el segundo municipio de la comarca que pone al alcance de la ciudadanía materiales de formación con asistencia tutorial y telemática y, en algún caso, presencial, para el aprendizaje, información u orientación profesional. Los cursos no tienen plazos, la matrícula está abierta todo el año a excepción de agosto, a pesar de que la matrícula de cada curso es muy reducida. El aula se ubicará a la planta baja del CMC, donde el alumnado contará con la asistencia y seguimiento de la técnica de Ocupación.

El precio de la matrícula es de 48€ si el curso dura 2 meses, que es el mínimo. Si el curso dura más, será de 24€ mensuales. La duración del curso varía en función del ritmo de cada cual y, cuando el alumno finaliza las actividades y previa autorización del tutor, puede presentarse al examen y conseguir el certificado de aprovechamiento.

El catálogo ofrece formación en 17 ámbitos:

 • Administración y gestión, con diferentes itinerarios
 • Formación agraria de control de plagas, jardinería, floristería y agricultura ecológica, entre otros de otras
 • Artes gráficas
 • Comercio y marketing, con varios itinerarios
 • Electricidad y electrónica, con varios itinerarios
 • Hostelería y turismo, con varios itinerarios
 • Cursos de imagen personal
 • Imagen y sonido, con varios itinerarios
 • Industrias alimentarias, con varios itinerarios
 • Informática y comunicaciones, con varios itinerarios
 • Instalaciones y mantenimiento, con varios itinerarios
 • Sanidad con formación de planes de emergencia, transporte sanitario y servicios farmacéuticos
 • Seguridad y medio ambiente, con varios itinerarios
 • Servicios socioculturales y servicios en la comunidad, con varios itinerarios
 • Textil, confección y piel, con varios itinerarios
 • Vidrio y cerámica, con varios itinerarios
 • Y competencias lingüísticas en inglés y lenguaje de signos

Durante las próximas semanas se convocarán reuniones informativas para explicar la oferta formativa y el funcionamiento del Aula Mentor.

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *