La Junta de Govern ha aprovat el contracte amb Ent Environment & Management per a l’estudi de la millora de l’ordenança i la taxa de residus urbans

La Junta de Govern local del 30 d’abril va aprovar, a petició de la Regidoria de Residus, el contracte amb Ent Environment & Management, per a l’estudi de millora de l’ordenança i la taxa de residus urbans, per un import de 12.221€ (IVA inclòs). Aquest estudi es durà a terme durant 4 mesos, per tal que posteriorment l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès aprovi l’ordenança i la taxa en base a aquest estudi.

La Llei 7/2022 del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular, estableix una sèrie d’obligacions per als ajuntaments en matèria de fiscalitat dels residus. Entre elles, l’obligatorietat de tenir una taxa de residus que cobreixi el total dels costos del servei l’any 2025. L’esmentada llei, introdueix mesures per a la millora de les taxes de residus com a beneficis fiscals de caràcter ambiental o d’adopció de sistemes de pagament per generació. Val a dir que en l’actualitat, s’està licitant -per part del Consell Comarcal del Baix Penedès- el nou servei de recollida de residus, amb la implantació del porta a porta a tot el municipi (a excepció de la Pineda de Santa Cristina i el Papagai, on la recollida la fa l’Ajuntament de Rodonyà i l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, respectivament).

El contracte aprovat, inclou:

  • L’anàlisi de costos i la taxa de residus actual: comparativa de taxes a dos nivells (espanyol i amb municipis propers) i el balanç econòmic exhaustiu del sistema de recollida i tractament de residus vigent i previsió futura amb el nou sistema.
  • Discussió qualitativa de les opcions de millora de la taxa domèstica i comercial, presentant diferents propostes.
  • Càlcul dels imports de la taxa de residus amb la cobertura complerta dels costos del servei i amb el detall de possibles reduccions i exempcions fiscals.
  • Redacció de l’ordenança fiscal i de l’informe tècnic-econòmic.

Ent Environment & Management és una iniciativa socioeconòmica que es du a terme a través de dues organitzacions: una consultoria i una fundació. Està integrada per un equip de professionals multidisciplinaris amb un alt grau formatiu i d’experiència que duen a terme projectes principalment vinculats al desenvolupament i la implementació de polítiques públiques, centrant-se en l’àmbit de l’elaboració, l’anàlisi i la gestió d’aquestes.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 30 de abril aprobó, a petición de la Concejalía de Residuos, el contrato con Ent Environment & Management, para el estudio de mejora de la ordenanza y la tasa de residuos urbanos, por un importe de 12.221€ (IVA incluido). Este estudio se llevará a cabo durante 4 meses, para que posteriormente el Ajuntament de la Bisbal del Penedès apruebe la ordenanza y la tasa en base en este estudio.

La Ley 7/2022 del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados por una economía circular, establece una serie de obligaciones para los ayuntamientos en materia de fiscalidad de los residuos. Entre ellas, la obligatoriedad de tener una tasa de residuos que cubra el total de los costes del servicio en el año 2025. La mencionada ley, introduce medidas para la mejora de las tasas de residuos como beneficios fiscales de carácter ambiental o de adopción de sistemas de pago por generación. Cabe decir que, en la actualidad, se está licitando -por parte del Consell Comarcal del Baix Penedès- el nuevo servicio de recogida de residuos, con la implantación del puerta a puerta en todo el municipio (a excepción de la Pineda de Santa Cristina y el Papagayo, donde la recogida la hace el Ajuntament de Rodonyà y el Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, respectivamente).

El contrato aprobado, incluye:

  • El análisis de costes y la tasa de residuos actual: comparativa de tasas a dos niveles (español y con municipios próximos) y el balance económico exhaustivo del sistema de recogida y tratamiento de residuos vigente y previsión futura con el nuevo sistema.
  • Discusión cualitativa de las opciones de mejora de la tasa doméstica y comercial, presentando diferentes propuestas.
  • Cálculo de los importes de la tasa de residuos con la cobertura cumplida de los costes del servicio y con el detalle de posibles reducciones y exenciones fiscales.
  • Redacción de la ordenanza fiscal y del informe técnico-económico.

Ent Environment & Management es una iniciativa socioeconómica que se lleva a cabo a través de dos organizaciones: una consultoría y una fundación. Está integrada por un equipo de profesionales multidisciplinarios con un alto grado formativo y de experiencia que llevan a cabo proyectos principalmente vinculados al desarrollo y la implementación de políticas públicas, centrándose en el ámbito de la elaboración, el análisis y la gestión de estas.

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *