Ban de l’alcaldessa sobre les fogueres de Sant Joan i Sant Pere


L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha dictat un ban davant la proximitat de les festivitats de Sant Joan i Sant Pere,  que donen lloc a l’encesa de fogueres i a l’ús de pirotècnia amb motiu de les celebracions de revetlles, per tal de garantir la seguretat de les persones, dels béns públics i privats i poder gaudir sense conflictes d’aquests actes festius. El ban recull les mesures de seguretat que s’han de complir per poder encendre els focs, en relació als llocs, els materials i l’apagament de les fogueres, així com consells diversos a la ciutadania.

El contingut del ban és el següent:

«En pocs dies s’inicien les festivitats de Sant Joan i Sant Pere a la ciutat de Reus, que donen lloc a l’encesa de fogueres.

Aquesta Alcaldia considera necessari dictar el present ban, en virtut de les facultats que legalment té atribuïdes, l’aprovació de les següents disposicions, per tal de garantir la seguretat de les persones

1. Es poden encendre fogueres sempre que es compleixin les següents mesures de seguretat:

Ubicació:

 • La foguera no s’ha de situar a menys de 15 m de la façana de cap edificació ni vehicles, i mai sota línies elèctriques, telefòniques, enllumenament públic, etc.
 • No es poden encendre fogueres a prop o en elements estructurals (fanals, semàfors, senyalització vertical i horitzontal de la via pública, pilones, cadenes, tanques, tapes de registre, reixes d’embrollats, reixes d’escocells, entre d’altres) ni mobiliari urbà (papereres, fonts públiques, estanys, jardineres, jocs infantils, bancs, marquesines, suports publicitaris, contenidors, escultures, aparcament de bicicletes, cons, tanques, entre d’altres).
 • No es poden encendre fogueres en jardins i parcs urbans.
 • Per poder encendre la foguera s’haurà d’eliminar tota l’herba, matolls, fullaraca, pinassa, branquillons i qualsevol altre material susceptibled’incendiar-se, en una franja de seguretat de 15 metres de diàmetre com a mínim, al voltant de la foguera.
 • Està prohibit fer foc en terrenys forestals i al voltant d’una franja de 500 m. S’entén per terrenys forestals:
  • Els sols rústics poblats d’espècies arbòries, arbres, matolls i d’herbes.
  • Els erms que, situats en els límits dels boscos, siguin necessaris per a la protecció d’aquests, i estiguin adequats per a l’aforestació o la reforestació.
 • Si la foguera es fa en un solar, cal l’autorització del propietari i que l’espai estigui net de bardisses i materials inflamables.
 • Si la foguera es fa al carrer, per no fer malbé el paviment, cal posar-hi terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix), i s’ha de deixar un pas per als vehicles d’urgència. A més, cal demanar llicència d’ocupació de la via pública.
 • No es pot fer la foguera a prop d’un envàs pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo.
 • En el lloc de la foguera cal que hi hagi un responsable, una persona major d’edat, perquè es compleixin totes les mesures de seguretat.
 • Està prohibit saltar per damunt de les brases de les fogueres.

Materials:

 • El material que s’ha de cremar a les fogueres ha de deixar brasa i ha de ser de fusta. Mai s’han de cremar papers ni teixits, ja que el vent els podria enlairar. No es poden llençar bidons, llaunes ni esprais a la foguera, perquè poden explotar, ni neumàtics ni plàstics, a causa dels seus efectes contaminants.
 • Està prohibit llençar material pirotècnic (petards, voladors, coets o qualsevol altre) a l’interior de la foguera.
 • S’ha de procurar fer la foguera petita i, si sobren materials, anar-los-hi afegint a poc a poc.
 • S’ha d’encendre la foguera per diferents focus, amb paper, palla, etc. No es pot fer servir mai benzina ni qualsevol líquid inflamable, ja que la deflagració que provoquen podria encendre els vestits de la gent.
 • No s’ha d’acumular el material fins els mateixos dies 23 i 28 de juny.
 • Les fogueres només es poden encendre a partir de les 22 hores dels dies 23 i 28 de juny, i poden romandre enceses fins les 2 hores de la matinada dels dies 24 i 29 de juny.
 • Les persones que han cremat la foguera han de retirar els materials acumulats i la sorra, els dies 24 i 29 de juny.

Apagada de la foguera:

 • Cal tenir disponible en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (mànega de reg permanentment connectada a la xarxa d’aigua, galledes o bidons plens d’aigua, extintors, motxilles d’extinció, etc.).
 • Cal vigilar la foguera fins que quedi totalment extingida, i sobretot, cal ruixar el caliu perquè no hi hagi cap risc d’accidents.

Consell als veïns i veïnes:

 • Els edificis propers han de tenir les finestres i els balcons tancats, per evitar que les guspires o algun coet perdut entrin en algun habitatge i provoquin un incendi.
 • Al lloc on es facin les fogueres, cal recollir la roba estesa i plegar els tendals que hi hagi a les terrasses.

2. La persona o entitat organitzadora ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament un escrit en el qual comuniqui l’encesa de la foguera i el lloc on estigui situada, així com el compliment de les anteriors mesures de seguretat i hauran de comptar obligatòriament amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos per danys a terceres persones i als béns públics i privats. En el cas que la foguera s’hagi d’encendre a la via o en un espai públic cal sol·licitar, en el mateix escrit, la llicència d’ocupació de la via o de l’espai públic.

3. L’Ajuntament pot acordar que no s’encenguin les fogueres per motius climàtics o per no complir les esmentades mesures de seguretat. En aquest últim cas, l’Ajuntament pot apagar i retirar els materials o bé ordenar a l’organització que ho faci.

4. Pel que fa a l’ús de la pirotècnia:

 • No llenceu petards contra ningú, objectes encesos ni els utilitzeu dins de casa, en terrasses o patis interiors i, en tot cas, tingueu cura del mobiliari urbà.
 • Feu ús només dels petards que estiguin permesos i sempre seguint les instruccions de cada article

5. Per a qualsevol eventualitat, cal posar-se en contacte amb el telèfon 112 o amb la Guàrdia Urbana al telèfon 092 – 977010092.

6. L’incompliment de les previsions d’aquest ban serà sancionat de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.»

Font: Ajuntament de Reus

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *