Concurs públic per a la concessió del bar de la piscina municipal de Godall

L’Ajuntament de Godall ha iniciat el procés de licitació per adjudicar la concessió del bar de la piscina municipal per a la temporada estival del 2024. Aquesta concessió té un valor estimat de 2.500 euros i està subjecta a l’IVA del 21%.

Es tracta d’un contracte administratiu especial que no es considera un contracte mixt. No està harmonitzat ni finançat amb fons de la Unió Europea. El procediment d’adjudicació serà obert i seguirà una tramitació ordinària.

Per optar a la concessió, les empreses licitadores hauran de complir una sèrie de requisits de solvència econòmica, financera, tècnica i professional. En l’àmbit econòmic, es valorarà el volum anual de negocis, mentre que en l’aspecte tècnic es tindrà en compte la relació de serveis o treballs efectuats de la mateixa naturalesa en el curs dels últims tres anys com a màxim. No hi ha reserves socials en aquesta licitació.

El termini per presentar les ofertes finalitza el 29 de maig de 2024 a les 20:00 hores. La documentació rellevant per a la licitació, com els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, la memòria justificativa del contracte, el document d’aprovació de l’expedient i altres annexos, es troba disponible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Les condicions d’execució del contracte, així com altres detalls específics, estan establerts en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP). L’anunci de licitació es va publicar el 9 de maig de 2024 a les 22:57 hores.

Les empreses interessades poden consultar informació addicional i recursos d’interès, com el Portal de contractació pública de Catalunya, la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), el Registre d’empreses classificades, la Plataforma de contratación del sector público (PLACSP), les Notificacions electròniques (eNotum), les Dades obertes i la Bústia d’innovació.

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300140196

Font: Ajuntament de Godall

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *