El passat 30 d’abril es va aprovar la quarta certificació de les obres de millora d’infraestructures de la Riba

El dimarts 30 d’abril, la Junta de Govern va aprovar la quarta certificació de les obres de millora d’infraestructures de la Riba. Aquesta, era una proposta amb competències del Ple delegades a la Junta de Govern local mitjançant l’acord plenari del 6 de juliol de 2023. Les sessions de la Junta de Govern local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Per aquest motiu, quan es va tractar aquest punt, es van obrir les portes de la sala de plens perquè hi pogués accedir públic i es va gravar aquest punt en vídeo per garantir la seva publicitat. El podeu veure aquí: https://actes.bisbalpenedes.com/session/sessionDetail/8a8080848acca6ef018f71c3a76e009f

La quarta certificació de les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba és per un import d’112.843,56€ (IVA inclòs). Les actuacions de les accions de millora inclouen el canvi de la xarxa d’aigua, el soterrament de l’enllumenat públic i el canvi de bombetes per LED, la instal·lació d’hidrants de protecció contra incendis i la instal·lació de conduccions i arquetes soterrades per a cablejat de telecomunicacions.

Val a dir que aquestes obres compten amb les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona per un import de 484.779,81€ i del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per 198.761,28€. Ambdues subvencions suposen un 64,28% del cost total de les obres. La resta, s’abonarà amb imports procedents del pressupost municipal.


El martes 30 de abril, la Junta de Gobierno aprobó la cuarta certificación de las obras de mejora de infraestructuras de la Riba. Esta, era una propuesta con competencias del Pleno delegadas a la Junta de Gobierno local mediante el acuerdo plenario del 6 de julio de 2023. Las sesiones de la Junta de Gobierno local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Por este motivo, cuando se trató este punto, se abrieron las puertas de la sala de plenos para que pudiese acceder público y se grabó este punto en video para garantizar su publicidad. Lo podéis ver aquí: https://actes.bisbalpenedes.com/session/sessionDetail/8a8080848acca6ef018f71c3a76e009f

La cuarta certificación de las obras de mejora de las infraestructuras del barrio de la Riba es por un importe de 112.843,56€ (IVA incluido). Las actuaciones de las acciones de mejora incluyen el cambio de la red de agua, el soterramiento del alumbrado público y el cambio de bombillas por LED, la instalación de hidrantes de protección contra incendios y la instalación de conducciones y arquetas soterradas para cableado de telecomunicaciones.

Cabe decir que estas obras cuentan con las subvenciones del Plan de Acción Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona por un importe de 484.779,81€ y del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya (PUOSC) por 198.761,28€. Ambas subvenciones suponen un 64,28% del coste total de las obras. El resto, se abonará con importes procedentes del presupuesto municipal.

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *