Les entitats que fomenten la solidaritat i la cooperació poden sol·licitar les subvencions que atorga l’Ajuntament fins al 27 de juny


La convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a les entitats que fomenten la solidaritat i la cooperació al desenvolupament a la ciutat de Reus per a aquest any 2024 va sortir publicada ahir, dimecres 15 de maig, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i el termini per presentar les sol·licituds comença avui, dijous 16 de maig, i acabarà el 27 de juny.

L’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus impulsa aquesta convocatòria, que té una dotació econòmica de 30.000 euros, 5.000 euros més que l’any 2023. Tota la informació per tramitar la sol·licitud i les bases reguladores de la convocatòria es pot consultar a l’enllaç https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/51218

L’objectiu d’aquestes subvencions és:

  • Donar suport explícit al treball d’interès públic que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat que treballa en el marc de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, així com en la sensibilització ciutadana.

  • Promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l’erradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats en el marc general dels objectius i línies estratègiques de l’Àmbit de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Reus i del Consell Municipal d’aquest àmbit.

L’atorgament de les subvencions que es regeixen per aquestes bases, s’efectuarà conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Destinataris i requisits
Podran ser destinataris d’aquestes subvencions persones jurídiques sense ànim de lucre que presentin projectes i desenvolupin activitats en l’àmbit de la solidaritat i cooperació al desenvolupament.

Les esmentades entitats han de reunir els requisits següents:

  • Tenir els estatuts actualitzats al règim normatiu vigent.

  • Que promoguin activitats de cooperació per al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles, l’ajuda humanitària en l’àmbit internacional o la sensibilització vers les desigualtats nord-sud.

  • Tenir els requisits per obtenir la condició de beneficiari d’acord amb el que s’estableix a l’article 13 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Es consideraran subvencionables els projectes següents:

  • L’enfocament de gènere.

  • Els drets humans i les llibertats fonamentals de les dones i dels infants.

  • Inserció laboral, educació, salut i infraestructures.

  • La promoció de la sostenibilitat ambiental.

  • La promoció de la pau i la cultura de la pau.

Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que es portin a terme durant l’any de la convocatòria.

Font: Ajuntament de Reus

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *