Disminueix un 0,5% l’índex de preus de productes industrials a Catalunya a l’abril del 2024, segons l’Idescat

A l’abril del 2024, l’índex de preus de productes industrials a Catalunya va experimentar una disminució del 0,5% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta disminució no inclou els preus de l’energia, que van tenir una caiguda encara més pronunciada.

L’índex general de preus industrials, que inclou el sector energètic, va caure un 3,5% respecte a l’abril del 2023. Aquest descens és significatiu i reflecteix les fluctuacions del mercat energètic, amb una reducció destacable dels preus de l’energia del 15,1%. Aquesta davallada en els preus energètics ha tingut un impacte notable en l’índex general, arrossegant cap avall els resultats globals del sector industrial.

En termes de grans sectors industrials, els preus dels béns intermedis també van disminuir un 4,2%, mentre que els béns d’equipament i els de consum van mostrar increments del 3,4% i l’1,3% respectivament. Aquestes dades suggereixen una dinàmica diversa en l’economia industrial catalana, amb sectors que encara estan experimentant pressions deflacionàries, mentre d’altres veuen un augment dels preus, possiblement impulsat per una demanda sostinguda o per costos de producció més elevats.

Un anàlisi més detallat per divisions industrials revela que les indústries del paper van registrar la caiguda més significativa de preus, amb una disminució del 6,0%. Aquest sector, clau per a nombroses altres indústries, està experimentant una pressió significativa que pot estar relacionada amb la fluctuació de la demanda i els canvis en els costos de les matèries primeres.

La metal·lúrgia i la fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges, juntament amb la indústria de la fusta i del suro (excepte mobles, cistelleria i esparteria), van veure una caiguda del 3,4% en els seus preus. Aquests sectors es troben en una fase de reajustament dels preus, probablement influenciats per la competència global, la variació en els costos de producció i altres factors econòmics interns i externs.

D’altra banda, alguns sectors van experimentar augments de preus notables. La reparació i instal·lació de maquinària i equips va liderar aquest increment amb un 4,2%. Aquesta pujada pot estar associada a un augment de la demanda de serveis de manteniment i actualització de maquinària en diverses indústries, reflectint una tendència cap a la millora de l’eficiència operativa i la modernització tecnològica.

La fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs va registrar un augment del 3,8% en els preus. Aquest sector és fonamental per a l’economia catalana, i l’increment en els preus pot ser indicatiu d’una recuperació de la demanda després de les fluctuacions experimentades durant la pandèmia de COVID-19 i les posteriors interrupcions en les cadenes de subministrament globals.

La fabricació de begudes va veure un augment del 3,7% en els seus preus, possiblement impulsat per una demanda consistent tant en el mercat domèstic com en l’internacional. Aquest creixement pot reflectir una recuperació del sector de l’hostaleria i la restauració, així com una major exportació de productes catalans.

En conjunt, les dades de l’Idescat sobre l’índex de preus industrials mostren una realitat econòmica diversa, amb sectors que encara lluiten amb la disminució dels preus mentre d’altres experimenten augments significatius. Aquesta variabilitat subratlla la complexitat de l’economia industrial catalana i la necessitat de polítiques adaptatives per fomentar la resiliència i el creixement sostenible.

El comportament dels preus en les diferents divisions industrials posa de manifest els desafiaments i les oportunitats que afronten les empreses. La caiguda en sectors com la metal·lúrgia i la fabricació de productes de ferro i acer pot implicar la necessitat de noves estratègies de mercat o innovació en els processos productius per mantenir la competitivitat.

D’altra banda, els increments en sectors com la fabricació de vehicles de motor i la reparació de maquinària indiquen àrees de creixement potencial i oportunitats per a la inversió i l’expansió. A mesura que les empreses s’adapten a aquestes dinàmiques canviants, l’índex de preus industrials continuarà essent una eina clau per analitzar l’evolució econòmica i planificar estratègies futures.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *