Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella, les següents subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg), convocatòria 2023 Data Actuació Subvenció 30/12/2023 CONCERT FESTA MAJOR GRUP LOREN 1.400,00 € 30/12/2023 ESPECTACLE ELS GRUMS DE TOC DE GRESCA…

Leer más

Aprovació del projecte Millora de l’entorn de La Cova

Per Decret d’Alcaldia de 3 de gener de 2024 es va aprovar inicialment el projecte “Millora de l’entorn de la Cova” redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Priorat amb un pressupost per contracte Termini d’execució: 4 mesos Pressupost d’execució material: 66.880,54 € Pressupost d’execució per contracte de 96.301,29 € i 4 mesos d’execució. L’expedient resta…

Leer más

Projecte Passarel·la carrer del Sindicat

Per Decret d’Alcaldia 2023-0000127 d’11 de desembre de 2023 s’aprova el projecte d’obres «Millora de l’accessibilitat interior del nucli urbà» – Passarel·la carrer del Sindicat» consistent en la instal·lació d’una passarel·la de fusta per unir el carrer del Sindicat amb l’aparcament municipal. Se sotmet a informació pública pel termini de deu dies, a comptar des…

Leer más

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM al PAU 2 “Plana de Cal Jan”

El BOPT de 29/12/2023 publica l’acord del Ple de 7 de desembre de 2023 pel que es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de la Torre de Fontaubella en l’àmbit del PAU 2 “Plana de Cal Jan” que proposa el canvi de tipologia edificatòria prevista pel planejament vigent en aquest àmbit, de cases…

Leer más

Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2024

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, s’eleva a definitiu l’Acord plenari provisional d’aprovació del text refós de les Ordenances fiscals corresponents a l’any 2024, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment de l’article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora…

Leer más

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella, subvencions per la Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022 Línia 1 – Incendis. Import concedit: 14.670,57 euros Línia 2 – PAESC. Import concedit: 33.720,33 euros Línia 4 – Residus. Import concedit: 3.142,37 euros Font: Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Leer más

La Diputació de Tarragona impulsa les Polítiques Municipals d’Habitatge a la Torre de Fontaubella

En un esforç continuat per millorar les condicions d’habitatge i promoure el desenvolupament urbà sostenible, la Diputació de Tarragona ha anunciat la concessió de subvencions a l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella en el marc de les Polítiques Municipals d’Habitatge, en la convocatòria de l’any 2023. La Diputació, amb la seva visió centrada en millorar…

Leer más

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella, les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge, convocatòria 2023. Per l’adquisició de habitatge al Carrer de les Flors núm. 19 una subvenció per import de 50.000,00 Euros Per la rehabilitació de habitatge al Carrer de les Flors núm. 19 una subvenció per…

Leer más