Atorgament de la llicència per a l’explotació del bé de domini públic del cafè “La Societat”

Constitueix la prestació objecte d’aquest contracte, l’explotació del gestió del bar – cafeteria “La Societat” situades a l’immoble ubicat a la Plaça Sant Isidre núm.5 d’aquest municipi, segons les condicions a què ha d’ajustar-se l’execució del present contracte reflectides al Plec de Clàusules Administratives Particulars pels quals es regeix el present contracte. Atorgament de la…

Leer más

Ordre del dia Sessió ordinària del Ple municipal

Sessió ordinària del Ple municipal a la Sala de Plens de l’Ajuntament, dijous 22 de febrer a les 20:30, amb els següents assumptes a tractar: 1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior. 2.- Aprovació definitiva compte general 2022. 3.- Acord increment retributiu del 0,5% en aplicació Llei Pressupostos Generals de l’Estat. 4.- Reconeixement extrajudicial…

Leer más

Ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta

Sessió ordinària del Ple municipal Sala de Plens de l’Ajuntament, dilluns 11 de desembre a les 22:00, amb els següents assumptes a tractar: 1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior 2.- Modificació de crèdit 4/2023 en modalitat de Suplement de Crèdit finançat amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria 3.- Aprovació del Pressupost de…

Leer más